NTI Reader
NTI Reader

非人 fēi rén

fēi rén phrase a non-human
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

人非人

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 61
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 10 42
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 28
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 1 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 2 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 18
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 9 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 1 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 59 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 518 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
及非人 及非人 或聞諸天及非人語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 54
非人等 非人等 羅剎非人等 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 25
非人所持 非人所持 央掘魔羅如離非人所持 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 12
非人来 非人來 他方非人來行疾疫 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
非人令 非人令 即便驅逼非人令去 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 6
非人今 非人今 非人今去是吾威力 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 6
非人受 非人受 是故非人受魔教勅即便捨去 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 5
非人时 非人時 羅剎非人時取王食噉 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 41 5
非人随 非人隨 非人隨我所發誓願 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 5
非人即为 非人即為 若彼非人即為去者 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 5