NTI Reader
NTI Reader

赐紫沙门 (賜紫沙門) Cì Zǐ Shāmén

Cì Zǐ Shāmén proper noun Master Ci Zi
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: One of the editors of Song Biographies of Eminent Monks

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 17 4
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 29 2
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 40 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 2
Dasheng Zhong Guan Shi Lun Di Juan Di Juan 《大乘中觀釋論》 Scroll 7 1
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 12 1
Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 Scroll 1 1
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 8 1
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
赐紫沙门臣 賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 268
大师赐紫沙门 大師賜紫沙門 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 261
赐紫沙门贊宁 賜紫沙門贊寧 賜紫沙門贊寧等奉 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 1 30
三藏赐紫沙门 三藏賜紫沙門 西天中印度惹爛馱羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 Scroll 1 20
赐紫沙门般若 賜紫沙門般若 罽賓國三藏賜紫沙門般若宣梵文 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 10
赐紫沙门圆照 賜紫沙門圓照 西明寺賜紫沙門圓照筆受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 5
赐紫沙门良 賜紫沙門良 翻經大德西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 4
赐紫沙门智吉祥 賜紫沙門智吉祥 宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 《佛說巨力長者所問大乘經》 Scroll 1 4
西明寺赐紫沙门 西明寺賜紫沙門 西明寺賜紫沙門圓照筆受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 3
赐紫沙门释道 賜紫沙門釋道 賜紫沙門釋道誠 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 3