NTI Reader
NTI Reader

赐紫沙门 (賜紫沙門) Cì Zǐ Shāmén

Cì Zǐ Shāmén proper noun Master Ci Zi
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: One of the editors of Song Biographies of Eminent Monks

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 17 4
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 40 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 29 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 2
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 26 1
Fo Shuo Dasheng Zhi Yin Jing 《佛說大乘智印經》 Scroll 1 1
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 16 1
Fo Shuo Dasheng Zhi Yin Jing 《佛說大乘智印經》 Scroll 3 1
Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 Scroll 12 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
赐紫沙门臣 賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 268
大师赐紫沙门 大師賜紫沙門 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 261
赐紫沙门贊宁 賜紫沙門贊寧 賜紫沙門贊寧等奉 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 1 30
三藏赐紫沙门 三藏賜紫沙門 西天中印度惹爛馱羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 Scroll 1 20
赐紫沙门般若 賜紫沙門般若 罽賓國三藏賜紫沙門般若宣梵文 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 10
赐紫沙门圆照 賜紫沙門圓照 西明寺賜紫沙門圓照筆受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 5
赐紫沙门智吉祥 賜紫沙門智吉祥 宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 《佛說巨力長者所問大乘經》 Scroll 1 4
赐紫沙门良 賜紫沙門良 翻經大德西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 4
赐紫沙门释道 賜紫沙門釋道 賜紫沙門釋道誠 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 3
西明寺赐紫沙门 西明寺賜紫沙門 西明寺賜紫沙門圓照筆受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 3