NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

赐紫沙门 (賜紫沙門) Cì Zǐ Shāmén

Cì Zǐ Shāmén proper noun Master Ci Zi
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: One of the editors of Song Biographies of Eminent Monks

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 17 4
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 40 2
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 40 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 29 2
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 1
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 3 1
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 4 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
赐紫沙门臣 賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 268
大师赐紫沙门 大師賜紫沙門 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 261
赐紫沙门贊宁 賜紫沙門贊寧 賜紫沙門贊寧等奉 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 1 30
三藏赐紫沙门 三藏賜紫沙門 西天中印度惹爛馱羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 Scroll 1 20
赐紫沙门般若 賜紫沙門般若 罽賓國三藏賜紫沙門般若宣梵文 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 10
赐紫沙门圆照 賜紫沙門圓照 西明寺賜紫沙門圓照筆受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 5
赐紫沙门良 賜紫沙門良 翻經大德西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 4
赐紫沙门智吉祥 賜紫沙門智吉祥 宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 《佛說巨力長者所問大乘經》 Scroll 1 4
西明寺赐紫沙门 西明寺賜紫沙門 西明寺賜紫沙門圓照筆受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 3
赐紫沙门延一 賜紫沙門延一 大師賜紫沙門延一重編 Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 3 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 4 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 5 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 3 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 4 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 1 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 2 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 3 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 4 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
西天中印密林三藏明教大師賜紫沙門天息災 Scroll 1 in Zhi Gou Jing 《猘狗經》 1
西天中印密林三藏賜紫沙門天息災 Scroll 1 in Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 1
譯經三藏大夫大師賜紫沙門惟淨 Scroll 1 in Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 1
譯經三藏大夫大師賜紫沙門惟淨 Scroll 2 in Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 1
西天譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門法護 Scroll 3 in Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 1