NTI Reader
NTI Reader

咨嗟 zījiē

zījiē verb to gasp / to sigh
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In admiration

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 1 5
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 7 5
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 4
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 1 4
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 1 4
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 3 4
Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 《阿差末菩薩經》 Scroll 5 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 23 4
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 2 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
咨嗟称 咨嗟稱 咨嗟稱歎 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 22
佛咨嗟 佛咨嗟 諸佛咨嗟 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 13
咨嗟歎 咨嗟歎 咨嗟歎息 Lue Shi Xin Huayan Jing Xiuxing Cidi Jue Yi Lun 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》 Scroll 2 5
咨嗟三宝 咨嗟三寶 不以慇懃咨嗟三寶 Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 4 4
悉咨嗟 悉咨嗟 十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者 Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 1 4
咨嗟赞叹 咨嗟贊嘆 咨嗟讚歎泥洹之快 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 1 3
慇懃咨嗟 慇懃咨嗟 不以慇懃咨嗟三寶 Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 4 3
曰咨嗟 曰咨嗟 涕他禮反泗先利反咨將伊反毛詩傳曰自目曰涕自鼻曰泗玉篇曰咨嗟嗟歎也詩牋曰嗟 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 22 3
诸天咨嗟 諸天咨嗟 諸天咨嗟 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 3 3
咨嗟称扬 咨嗟稱揚 諸佛咨嗟稱揚顯說 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 1 2