NTI Reader
NTI Reader

初生 chūshēng

chūshēng adjective newborn / nascent / primary
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Biology 生物学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 5 24
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 19
Luo Fu Na Shuo Jiu Liao Xiao Er Jibing Jing 《囉嚩拏說救療小兒疾病經》 Scroll 1 15
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 4 13
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 12
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 11
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 3 11
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 10
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 32 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
初生时 初生時 當其初生時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 53
菩萨初生 菩薩初生 四者菩薩初生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 26
月初生 月初生 如月初生其光稍明 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 15
示现初生 示現初生 於一切毛端處皆悉示現初生 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 14
世尊初生 世尊初生 我聞世尊初生之時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 14
太子初生 太子初生 太子初生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
现初生 現初生 或現初生 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 573 9
天初生 天初生 彼天初生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
初生及 初生及 初生及退沒 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 7
初生日 初生日 彼初生日 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 7