NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

初生 chūshēng

chūshēng adjective newborn / nascent / primary
Domain: Biology 生物学

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 5 24
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 19
Luo Fu Na Shuo Jiu Liao Xiao Er Jibing Jing 《囉嚩拏說救療小兒疾病經》 Scroll 1 15
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 4 13
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 11
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 11
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 11
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 3 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
初生时 初生時 當其初生時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 55
菩萨初生 菩薩初生 四者菩薩初生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 28
月初生 月初生 如月初生其光稍明 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 15
示现初生 示現初生 於一切毛端處皆悉示現初生 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 14
世尊初生 世尊初生 我聞世尊初生之時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 14
太子初生 太子初生 太子初生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 12
现初生 現初生 或現初生 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 573 9
初生及 初生及 初生及退沒 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 7
见初生 見初生 見初生者 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
初生日 初生日 彼初生日 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
初生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
初生 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
初生 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
初生 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四天王初生 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
童子初生 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
四者菩薩初生 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
初生 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
初生 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
初生四分 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
初生隨後 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
初生天子 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
初生 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 2
初生 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
世尊初生 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10
梵天初生 Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
猶如初生 Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
初生 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
初生在家釋種 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
初生 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
初生 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 2
如來初生 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
初生 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
譬如大樹初生 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
初生 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1