NTI Reader
NTI Reader

除灭 (除滅) chúmiè

chúmiè verb to eliminate
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 9 90
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 6 86
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 7 67
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 8 51
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 18 29
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 12 28
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 6 24
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 47 21
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 21
Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha (Dasheng Bian Zhao Guangming Cang Wu Zi Famen Jing) 《大乘遍照光明藏無字法門經》 Scroll 1 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
悉除灭 悉除滅 無量阿僧祇罪皆悉除滅 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 23
能除灭 能除滅 能除滅眾生 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 23
速除灭 速除滅 當速除滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 13
除灭烦恼 除滅煩惱 除滅煩惱真實力用 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 14 9
罪除灭 罪除滅 智生罪除滅 Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 1 7
光明除灭 光明除滅 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 4
令除灭 令除滅 皆令除滅 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 4
除灭众生 除滅眾生 能除滅眾生 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 4
除灭闇冥 除滅闇冥 除滅闇冥生諸勝利 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 106 4
除灭众 除滅眾 除滅眾煩惱 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 4