NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

十四 shí sì

shí sì number fourteen
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '14')

Contained in

第十四二十四史卷第十四钦定二十四史二十四诗品六十四卦文殊问经字母品第十四大方等大云经请雨品第六十四大云经请雨品第六十四二十四二十四节气二十四孝三十四四十四五十四六十四七十四八十四九十四

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 80
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 76
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 55
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 38
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 2 36

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
十四日 十四日 十四日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 42
十四十五 十四十五 十四十五日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 13
卷第四十四 卷第四十四 中阿含經卷第四十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 44 10
卷第三十四 卷第三十四 中阿含經卷第三十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 10
年十四 年十四 年十四五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 7
卷第五十四 卷第五十四 中阿含經卷第五十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 6
第四十四 第四十四 第四十四卷之初 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 5
十四字 十四字 千一百八十四字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 5
十四万 十四萬 與民十四萬眾俱住在外 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
第五十四 第五十四 佛說夫婦經第五十四 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
十四 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
十四 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十四 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
十四轉輪聖王 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十四在外 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
國中男女大小十四 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
十四事事 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
十四 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
高二十四萬里 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
高二十四萬里 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
十四十五一切婇女 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
十四 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 4
八十七十六十五十四十三十二闍那 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
八十七十六十五十四十三十二 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
十四 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
一百八十四 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
一千八百十四 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
七經相應十四七經第二 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
受生十四 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
十四 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
十四 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
十四十五 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
十四紺青 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
十四父母 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
十四較量布施 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 4