NTI Reader
NTI Reader

十四 shí sì

shí sì number fourteen
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '14')

Contained in

第十四二十四史卷第十四钦定二十四史二十四诗品六十四卦文殊问经字母品第十四大方等大云经请雨品第六十四大云经请雨品第六十四二十四二十四节气二十四孝三十四四十四五十四六十四七十四八十四九十四

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 80
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 76
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 55
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 38
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 2 36
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 29 31
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 30
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 30
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 29
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 29

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十四日 十四日 十四日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 42
十四十五 十四十五 十四十五日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 13
卷第三十四 卷第三十四 中阿含經卷第三十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 10
卷第四十四 卷第四十四 中阿含經卷第四十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 44 10
年十四 年十四 年十四五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 7
卷第五十四 卷第五十四 中阿含經卷第五十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 6
第四十四 第四十四 第四十四卷之初 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 5
十四字 十四字 千一百八十四字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 5
十四万 十四萬 與民十四萬眾俱住在外 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
十四亿 十四億 王與群臣十四億眾 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 4