NTI Reader
NTI Reader

十四 shí sì

shí sì number fourteen
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '14')

Contained in

第十四二十四史卷第十四钦定二十四史二十四诗品六十四卦文殊问经字母品第十四大方等大云经请雨品第六十四大云经请雨品第六十四二十四二十四节气二十四孝三十四四十四五十四六十四七十四八十四九十四

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十四日 十四日 十四日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 42
十四十五 十四十五 十四十五日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 13
卷第三十四 卷第三十四 中阿含經卷第三十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 10
卷第四十四 卷第四十四 中阿含經卷第四十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 44 10
年十四 年十四 年十四五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 7
卷第五十四 卷第五十四 中阿含經卷第五十四 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 6
十四字 十四字 千一百八十四字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 5
十四万 十四萬 與民十四萬眾俱住在外 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
第四十四 第四十四 第四十四卷之初 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 5
十四偈 十四偈 善念十四偈 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 4