ēn

 1. ēn noun kindness / grace / graciousness
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: FGS translation standard: Kindness (Guoyu '恩' n 1; Kroll 2015 '恩' 1; Unihan '恩')
 2. ēn adjective kind / benevolent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '恩' adj; Kroll 2015 '恩' 1a)
 3. ēn noun affection
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 情爱 (Guoyu '恩' n 2; Kroll 2015 '恩' 2)
 4. ēn noun Gratitude
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)

Contained in

Also contained in

宋恩子恩情恩人小宋恩子恩惠忘恩负义推恩令吴承恩承恩蒙恩皮特凯恩群岛恩怨恩泽恩典恩赐推恩恩义恩施宣恩吉恩施恩恩师恩仇感恩节恩宠谢恩忘恩恩慈雷恩卡恩

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 50 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 37
 • Scroll 23 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 36
 • Scroll 8 Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 — count: 36
 • Scroll 3 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 — count: 36
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 35
 • Scroll 7 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 — count: 35
 • Scroll 7 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 — count: 33
 • Scroll 18 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 32
 • Scroll 7 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 32
 • Scroll 15 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 — count: 32

Collocations

 • 不知恩 (不知恩) 不知恩 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 23 — count: 27
 • 不无恩 (不無恩) 不無恩 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 23 — count: 17
 • 恩润 (恩潤) 不知恩潤 — Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》, Scroll 1 — count: 17
 • 佛恩 (佛恩) 我蒙佛恩 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 12
 • 四恩 (四恩) 務行四恩 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 11
 • 知恩 (知恩) 野狐必當知恩報恩 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 47 — count: 9
 • 受恩 (受恩) 亦自身一切人亦受恩 — Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》, Scroll 1 — count: 7
 • 小恩 (小恩) 其有小恩尚報 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 47 — count: 6
 • 大恩 (大恩) 蒙佛大恩 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 6
 • 世尊恩 (世尊恩) 唯願世尊恩垂過厚 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 28 — count: 5