ēn

 1. ēn noun kindness / grace / graciousness
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: FGS translation standard: Kindness (Guoyu '恩' n 1; Kroll '恩' 1; Unihan '恩')
 2. ēn adjective kind / benevolent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '恩' adj; Kroll '恩' 1a)
 3. ēn noun affection
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 情爱 (Guoyu '恩' n 2; Kroll '恩' 2)
 4. ēn noun Gratitude
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)

Contained in

感恩宋恩子恩爱恩情恩人父母恩重难报经大方广如来不恩议境界经小宋恩子慈恩宗慈恩寺大慈恩寺恩惠忘恩负义周恩来推恩令吴承恩报恩寺父母恩重经报恩慈恩道场蒙恩恩德四恩总报报恩法会麦凯恩大方便佛報恩经皮特凯恩群岛佛说父母恩难报经父母恩难报经佛说报恩奉盆经报恩奉盆经供养十二大威德天报恩品大唐大慈恩寺三藏法师传恩怨恩泽众生恩国家恩三宝恩父母恩恩典恩赐推恩恩义恩施宣恩吉恩施恩弗里德里希·恩格斯恩格斯恩师恩仇

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 50 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 37
 • Scroll 23 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 36
 • Scroll 3 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 — count: 36
 • Scroll 8 Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 — count: 36
 • Scroll 7 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 — count: 36
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 35
 • Scroll 7 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 — count: 33
 • Scroll 18 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 32
 • Scroll 7 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 32
 • Scroll 15 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 — count: 31

Collocations

 • 不知恩 (不知恩) 不知恩 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 23 — count: 28
 • 不无恩 (不無恩) 不無恩 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 23 — count: 17
 • 恩润 (恩潤) 不知恩潤 — Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》, Scroll 1 — count: 17
 • 知恩 (知恩) 野狐必當知恩報恩 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 47 — count: 14
 • 佛恩 (佛恩) 我蒙佛恩 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 12
 • 四恩 (四恩) 務行四恩 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 12
 • 重恩 (重恩) 母於吾誠有哺乳重恩之惠 — Fomu Bannihuan Jing 《佛母般泥洹經》, Scroll 1 — count: 10
 • 受恩 (受恩) 亦自身一切人亦受恩 — Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》, Scroll 1 — count: 7
 • 小恩 (小恩) 其有小恩尚報 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 47 — count: 6
 • 恩报恩 (恩報恩) 野狐必當知恩報恩 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 47 — count: 6