NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shèng chéng

  1. chéng verb to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil
    Domain: Food and Drink 饮食
  2. shèng proper noun Sheng
    Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  3. shèng adjective flourishing / prosperous
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点

Contained in

盛会华盛顿盛典盛大盛京盛装盛装舞步茂盛昌盛强盛盛产盛开盛情盛行盛名兴盛鼎盛炽盛繁盛开元盛世全盛盛世极盛清盛旺盛盛转衰盛储器盛饰繁荣昌盛盛唐盛况如火炽盛救度盛夏五蕴炽盛苦道盛释道盛丰盛僧盛首都华盛顿五盛阴法盛佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经大妙金刚大甘露军拏利焰鬘炽盛佛顶经普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经炽盛光道场念诵仪盛熙明鼎盛时期盛传

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 48

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
盛满 盛滿 盛滿黃金甖 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 37
盛阴 盛陰 此苦盛陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 34
钵盛 鉢盛 即以鉢盛八種淨水 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 29
器盛 器盛 如人巧浴器盛眾藥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 21
猛盛 猛盛 軍陣猛盛 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 17
增盛 增盛 轉更增盛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
盛火 盛火 彼或有人從此盛火 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 13
色盛 色盛 謂色盛陰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 12
识盛 識盛 識盛陰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 11
无常盛 無常盛 無常盛火應盡除斷滅 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 11

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
淨水 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
不覺老年 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
滿黃金 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
威德 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
三惡道 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
譬如瓦器 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
滿 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
滿 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 9
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 4
火焰一向 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 6
自然滿天 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 3
滿 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
自然滿 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3