NTI Reader
NTI Reader

辞别 (辭別) cíbié

cíbié verb to say goodbye / to take leave
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 8
Da Tang Gu San Zang Xuan Zang Fashi Xing Zhuang 《大唐故三藏玄奘法師行狀》 Scroll 1 5
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 5
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 1 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 75 3
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 1 2
A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and in the Malay Archipelago 《南海寄歸內法傳》 Scroll 1 2
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 8 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 18 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
母辞别 母辭別 即將妻子詣母辭別 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 7
众辞别 眾辭別 告眾辭別 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 12 6
辞别父母 辭別父母 我今所以辭別父母 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 6
便辞别 便辭別 便辭別 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 1 5
礼拜辞别 禮拜辭別 邕外國七筯禮拜辭別 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 4
辞别耳 辭別耳 故辭別耳 Cai Hua Wei Wang Shang Fo Shou Jue Hao Miao Hua Jing 《採花違王上佛授決號妙花經》 Scroll 1 4
物辞别 物辭別 高即取絹物辭別而去 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 57 4
辞别欲 辭別欲 共至母所辭別欲去 Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》 Scroll 1 4
言语辞别 言語辭別 言語辭別 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 3
辞别请求 辭別請求 禮足辭別請求先偈 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 7 3