NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to cheat / to double-cross / to deceive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 欺骗; for example, 所謂誠其意者,毋自欺也 What is meant by 'making the thoughts sincere.' is the allowing no self-deception.' (The Classic of Rites, The Great Learning《禮記‧大學》, trans. by Legge 1885; Guoyu '欺' 1; Unihan '欺')
 2. verb to insult / to bully
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 凌辱 or 欺负 (Guoyu '欺' 2)
 3. verb to overwhelm / overpower
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 压倒 (Guoyu '欺' 3)

Contained in

欺骗欺负欺侮欺诈欺罔欺蒙诈欺钓鱼欺骗欺凌欺诳欺瞒欺压可欺欺生欺辱欺世盗名自欺欺人

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 20
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 9 18
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 17
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 1 15
Hufa Lun 《護法論》 Scroll 1 13
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 8 12
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 1 12
Fo Shuo Xulai Jing 《佛說須賴經》 Scroll 1 11
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 2 11
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 3 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欺余 欺餘 為自憍身欺餘 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 21
侵欺 侵欺 不用斤斗尺寸侵欺削人 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 15
欺世间 欺世間 不欺世間 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 10
欺人 欺人 不為虛詐斗秤欺人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
欺侵 欺侵 上下欺侵 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 7
欺妄 欺妄 欺妄懷嫉妬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
憍欺 憍欺 從是自譽自憍欺餘 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 6
上下欺 上下欺 上下欺侵 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 5
欺伪 欺偽 不欺偽 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 5
欺愚痴 欺愚癡 此欺愚癡人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 4