NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

七百 qī bǎi

qī bǎi number seven hundred
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 22
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 19
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 18
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 198 16
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 13
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 4 11
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 10
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 10
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 2 9
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 15 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
七百由旬 七百由旬 高七百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 34
六七百 六七百 二三四五六七百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 9
千七百 千七百 盡千七百二億萬一千二百斛乃得出 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 8
七百由延 七百由延 轉減乃至七百由延 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
七百梵志 七百梵志 又能教授七百梵志諷誦經典 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
高七百 高七百 高七百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
七百万 七百萬 見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 4
一千七百 一千七百 復有一千七百有學天人及無數諸天 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 4
七百王子 七百王子 七百王子 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 4
七百梵天 七百梵天 梵天王與七百梵天乘其宮殿 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
教授七百梵志諷誦經典 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
七百由旬 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
七百由旬 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
七百由旬 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
復有一千七百天人無數諸天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
七百億萬一千二百 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
七百 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
七百 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
七百二十 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
七百由旬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
二三七百由旬 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
七百 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
七百 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 2
乃至二三七百由旬 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
七百由旬 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
二三七百闍那 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
八百七百六百五百二百闍那 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
七百 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
二三七百由旬 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
七百五十二 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
乃至七百由延 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
一千七百四十六 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
七百四十 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
七百由延 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
乃至七百由旬 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 2