NTI Reader
NTI Reader

七百 qī bǎi

qī bǎi number seven hundred
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 22
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 19
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 18
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 198 16
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 13
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 4 11
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 10
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 10
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 2 9
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 3 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
七百由旬 七百由旬 高七百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 34
六七百 六七百 二三四五六七百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 9
七百由延 七百由延 轉減乃至七百由延 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
千七百 千七百 盡千七百二億萬一千二百斛乃得出 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 8
七百梵志 七百梵志 又能教授七百梵志諷誦經典 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
高七百 高七百 高七百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
七百比丘 七百比丘 七百比丘 Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 5
一千七百 一千七百 復有一千七百有學天人及無數諸天 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 4
七百王子 七百王子 七百王子 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 4
七百万 七百萬 見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 4