àn

 1. àn noun bank / shore / beach / coast
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '岸' n 1; Kroll 2015 '岸' 1, p. 3; Mathews 1931 '岸', p. 7; Unihan '岸')
 2. àn noun prison / a lock-up
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 牢狱 (Guoyu '岸' n 2; Mathews 1931 '岸', p. 7)
 3. àn adjective oustanding / eminent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 雄杰 (Guoyu '岸' adj 1; Mathews 1931 '岸', p. 7)
 4. àn adjective arrogant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 高傲 (Guoyu '岸' adj 2)
 5. àn noun side of a mountain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '岸' 1a, p. 3)
 6. àn adjective imposing / lofty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '岸' 2, p. 3)
 7. àn adjective to be exposed
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '岸' 3, p. 3)
 8. àn noun a lofty objective
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '岸' 4, p. 3)
 9. àn noun forehead
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Mathews 1931 '岸', p. 7)

Contained in

Contained in

海岸线口岸对岸海岸沿岸东岸堤岸乌木海岸都督岸两岸海峡两岸服务贸易协议两岸服贸协议美国东岸岸上高岸黄金海岸岸边上岸登岸东海岸海峡两岸两岸问题两岸关系海峡两岸关系拍岸两岸统合河岸南岸伟岸沿岸地区靠岸傲岸崖岸离岸江岸高岸深谷岸狱岸畔下岸岸陡道岸岸帻岸巾岸忽岸然

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 — count: 18
 • Scroll 1 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 — count: 16
 • Scroll 1 You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 — count: 15
 • Scroll 14 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 — count: 14
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 11
 • Scroll 29 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 — count: 11
 • Scroll 18 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 — count: 10
 • Scroll 36 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 — count: 10
 • Scroll 25 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 9
 • Scroll 2 Jing Tu Wang Sheng Chuan 《淨土往生傳》 — count: 9

Collocations

 • 池岸 (池岸) 到池岸已 — Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》, Scroll 1 — count: 29
 • 北岸 (北岸) 於恒水北岸 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 17 — count: 7
 • 住岸 (住岸) 謂住岸人 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 度岸 (度岸) 度岸得昇仙 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 1 — count: 6
 • 峻岸 (峻岸) 而駈群牛峻岸而下 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 47 — count: 5
 • 涅槃岸 (涅槃岸) 欲拔出置於涅槃岸 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 7 — count: 5
 • 傍岸 (傍岸) 傍岸卒崩倒 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 50 — count: 4
 • 死岸 (死岸) 多欲度死岸 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 2 — count: 4
 • 岸鹰 (岸鷹) 乘船入海持視岸鷹行 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 30 — count: 4
 • 视岸 (視岸) 乘船入海持視岸鷹行 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 30 — count: 4