NTI Reader
NTI Reader

道场 (道場) dàochǎng

  1. dàochǎng noun place of practice / a Dharma center
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (FGDB '道場' 2)
  2. dàochǎng noun place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: See 菩提道場

Contained in

慈恩道场道场寺金刚顶经金刚界大道场毘卢遮那如来自受用身内证智眷属法身异名佛最上乘秘密三摩地礼忏文白伞盖大佛顶王最胜无比大威德金刚无碍大道场陀罗尼念诵法要慈悲道场忏法炽盛光道场念诵仪不私建道场水陆道场菩提道场Sanskrit equivalent: bodhimaṇḍa, Japanese: dōjō; a bodhimanda is a place of enlightenment associated with a bodhisattva, abbreviation for 菩提道场 (BL 'bodhimaṇḍa'; Ding '菩提道場'; FGDB '道場'; SH '菩提道場'; )道场树台北道场直心道场如来道场

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 6 91
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 12 50
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 4 50
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 4 46
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 1 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 43 44
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 59 41
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Weimojie Suo Shuo Jing) 《維摩詰所說經》 Scroll 1 36
Zhuan Jing Xing Dao Yuan Wang Sheng Jing Tu Fa Shi Zan 《轉經行道願往生淨土法事讚》 Scroll 1 36
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 27 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
坐道场 坐道場 降魔坐道場 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 78
诣道场 詣道場 一人數詣道場樂沙門 Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 Scroll 1 18
道场菩提树 道場菩提樹 雖未坐道場菩提樹下 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 15
道场时 道場時 往詣道場時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 14
往诣道场 往詣道場 往詣道場時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 9
道场坐 道場坐 若復菩薩在道場坐 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 7
善胜道场 善勝道場 是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 6
道场供养 道場供養 往詣道場供養菩薩 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 6
金刚道场 金剛道場 即得了達金剛道場 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 5
处道场 處道場 存處道場 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 4