NTI Reader
NTI Reader

筹 (籌) chóu

  1. chóu noun tally / counter / ticket / plan
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  2. chóu verb devise / manage
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

筹办筹资筹建筹备统筹兼顾统筹筹集筹款筹划筹出筹画运筹筹办筹募筹措筹码筹钱筹谋筹议筹商筹算筹子众筹筹略

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 35 107
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 48
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 20 45
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 40
Aśokarājāvadāna (Ayuwang) 《阿育王傳》 Scroll 6 25
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 13 23
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 23 22
Biographical Scripture of King Asoka 《阿育王經》 Scroll 10 17
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Anju Shi) 《根本說一切有部毘奈耶安居事》 Scroll 1 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
筹量 籌量 當善籌量 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 142
思惟筹 思惟籌 我今思惟籌量是事 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 14
行筹 行籌 尊者耶舍行籌長老 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 13
受筹 受籌 堪任受籌 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 10
不能筹 不能籌 不能籌量 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 8
知筹 知籌 不知籌量 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 8
能筹 能籌 辟支佛所能籌量 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 6 7
以为筹 以為籌 斬以為籌 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 7
筹数 籌數 籌數已盡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 5
般筹 般籌 彼有寶藏名般籌 Enabindi Hua Qi Zi Jing 《阿那邠邸化七子經》 Scroll 1 5