NTI Reader
NTI Reader

殿 diàn

 1. diàn noun palace hall / ceremonial hall
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
 2. diàn noun the final imperial examination
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. diàn noun an emperor / an empress
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. diàn adjective rear / lower
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. diàn verb to guard
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. diàn verb to judge
  Domain: Literary Chinese 文言文
 7. diàn verb to bring up the rear
  Domain: Literary Chinese 文言文
 8. diàn verb to stop
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

宫殿圣殿天王殿大雄宝殿殿堂万佛殿正殿太和殿中和殿保和殿交泰殿大殿主殿羊土幻显殿集会殿慈航殿无量寿殿大雄殿大光明殿佛殿殿主殿司殿下文殿武殿玉佛殿观音殿金佛殿大悲殿大智殿地藏殿普贤殿如来殿皇帝降诞日于麟德殿讲大方广佛华严经玄义一部殿宇法宝殿如意殿神殿知殿殿司殿后宝殿殿试殿军偏殿殿前都点检司集贤殿书院殿直殿屎长生殿普陀洛伽山观音殿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 48
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 47
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 43
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 51 33
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 30
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 27 29
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 30 28
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 38 28
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 37 27
Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 2 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
月宫殿 月宮殿 月宮殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 38
殿上 殿上 昇高殿上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 31
王宫殿 王宮殿 其羅呵王宮殿在大海水下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 21
大正殿 大正殿 作大正殿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 18
法殿 法殿 造立法殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 14
殿前 殿前 於法殿前造一法池 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13
正法殿 正法殿 唯我能堪與善見王起正法殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
殿舍 殿捨 其在殿舍自快 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 10
月殿 月殿 宿月殿為第一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 9
胜殿 勝殿 造立勝殿 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 9