noun chicken / rooster
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Bird 鸟
Notes: Archaic variant of simplified 鸡 / traditional 雞

Contained in

 • 其鷄 Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 17
 • Scroll 41 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 — count: 17
 • Scroll 3 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 — count: 10
 • Scroll 24 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 10
 • Scroll 5 Biographical Scripture of King Asoka 《阿育王經》 — count: 9
 • Scroll 16 Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 — count: 8
 • Scroll 7 Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 — count: 8
 • Scroll 5 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 — count: 8
 • Scroll 99 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 — count: 8
 • Scroll 48 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 — count: 8

Collocations

 • 鷄犬 (鷄犬) 鷄犬 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 11
 • 邑鷄 (邑鷄) 佛住巴連弗邑鷄林精舍 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 24 — count: 11
 • 鷄林 (鷄林) 佛住巴連弗邑鷄林精舍 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 24 — count: 11
 • 鷄猪 (鷄豬) 鬪鷄猪鴨 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 9
 • 鷄鸣 (鷄鳴) 鷄鳴當早起 — Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》, Scroll 1 — count: 7
 • 地鷄 (地鷄) 搔揵地鷄遍覆諸水 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 1 — count: 7
 • 鷄狗 (鷄狗) 鷄狗鳴喚共相聞聲 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 1 — count: 6
 • 鷄雀 (鷄雀) 將諸群臣往詣鷄雀精舍 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 23 — count: 6
 • 鷄飞 (鷄飛) 鷄飛相到 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 5
 • 伏鷄 (伏鷄) 譬如伏鷄 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 10 — count: 5