NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

阴 (陰) yīn Yīn

 1. yīn adjective shady / cloudy
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气
 2. Yīn noun Yin
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: The negative principle of Yin and Yang (阴阳 Yīn Yáng)
 3. yīn noun negative
  Domain: Physics 物理 , Subdomain: Electricity 电
 4. yīn adjective feminine / relating to the moon / implicit / hidden
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
 5. yīn noun north of a hill / south of river
  Domain: Classical Chinese 古文
 6. yīn noun north
  Domain: Classical Chinese 古文
 7. yīn noun reproductive organ / genitals
  Domain: Biology 生物学
 8. yīn noun a shadow
  Domain: Classical Chinese 古文
 9. yīn noun rain / water / a cloud
  Domain: Classical Chinese 古文
 10. yīn noun the nether world / ghosts and monsters
  Domain: Religion 宗教
 11. yīn noun the moon
  Domain: Classical Chinese 古文
 12. yīn noun a woman
  Domain: Classical Chinese 古文
 13. yīn noun a grave / a tomb
  Domain: Classical Chinese 古文
 14. yīn adjective sinister / insidious
  Domain: Classical Chinese 古文
 15. yīn adjective cold
  Domain: Classical Chinese 古文
 16. yīn adjective moist
  Domain: Classical Chinese 古文
 17. yīn adjective even
  Domain: Mathematics 数学
 18. yīn adverb in secret / in private
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

五阴阴阳阴暗阴谋阴天阴德阴霾阴魔阴界阴曹地府阴阳家阴影阴刻阴蒂阴性阴性名词阴平光阴阴线淮阴阴茎江阴湘阴湘阴县阴平声河阴五盛阴苦阴经苦阴因事经五阴譬喻经中阴经阴持入经阴持入经注中阴身中阴色阴色受阴五阴炽盛苦行阴识阴识受阴五受阴平阴华阴阴山阴道汤阴阴私山阴阴精汉阴

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 438
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 12 214
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 192
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 39 150
Lokadharaparipṛcchā (Chi Shi Jing) 《持世經》 Scroll 1 131
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 7 128
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 119
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 2 115
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 1 92
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 6 87

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
苦阴 苦陰 緣此苦陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 69
盛阴 盛陰 此苦盛陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 34
受阴 受陰 受陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 25
阴盖 陰蓋 除眾陰蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 19
阴马 陰馬 九者陰馬藏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 18
阴生 陰生 如是此純大苦陰生 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 9
阴灭 陰滅 苦陰滅時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
阴无常 陰無常 則於涅槃及陰無常 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 6
见阴 見陰 使彼摩納獨見陰馬藏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
观阴 觀陰 如是觀陰合會 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
為此 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
如是 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
十方 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
無有 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
如是具足 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 17
大人 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
現身 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 8
現身增上因緣 Scroll 1 in Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》 8
Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
賴吒和羅手足語聲 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
愚癡 Scroll 1 in Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 1
Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 5