NTI Reader
NTI Reader

阴 (陰) yīn yìn

 1. yīn adjective cloudy / overcast
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气
  Notes: (XHZD '陰' 2)
 2. yīn noun Yin
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: The negative principle of 阴阳 Yin and Yang (XHZD '陰' 3)
 3. yīn noun negative
  Domain: Physics 物理 , Subdomain: Electricity 电
  Notes: (Guoyu '陰' adj 4; XHZD '陰' 3)
 4. yīn noun female principle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '陰' n 7; Unihan '陰')
 5. yīn noun northside of a hill / the southside of a river
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '陰' n 1)
 6. yīn adjective shady
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (XHZD '陰' 4)
 7. yīn noun reproductive organ / genitals
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Biology 生物学
  Notes: (Guoyu '陰' n 6; XHZD '陰' 7)
 8. yīn noun the backside
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 后面 (Guoyu '陰' n 3; XHZD '陰' 5)
 9. yīn noun a dark place
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '陰' n 2)
 10. yīn proper noun Yin
  Domain: Names 名字
  Notes: (Guoyu '陰' n 8)
 11. yīn noun the moon
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 月亮 (Guoyu '陰' n 5)
 12. yīn noun a shadow
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 日影 (Guoyu '陰' n 4)
 13. yīn noun feminine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '陰' adj 5)
 14. yīn adjective sinister / insidious
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 险诈 (Guoyu '陰' adj 3; XHZD '陰' 6)
 15. yīn adjective supernatural
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Relating to ghosts or demons (Guoyu '陰' adj 6)
 16. yīn adjective secretly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '陰' adv)
 17. yīn adjective dark
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 黑暗 (Guoyu '陰' adj 1; Unihan '陰'; XHZD '陰' 1)
 18. yīn adjective secret
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 祕密的 (Guoyu '陰' adj 2; Unihan '陰')
 19. yìn verb to cover / to hide from view / to obstruct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 遮蔽 (Guoyu '陰' yìn v 1)
 20. yìn verb to bury
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 埋藏 (Guoyu '陰' yìn v 2)

Contained in

五阴阴阳阴暗阴谋阴天阴德阴霾阴魔阴界阴曹地府阴阳家阴影阴刻阴蒂阴性阴性名词阴平光阴阴线淮阴阴茎江阴湘阴湘阴县阴平声河阴五盛阴苦阴经苦阴因事经五阴譬喻经中阴经阴持入经阴持入经注中阴身中阴色阴色受阴五阴炽盛苦行阴识阴识受阴五受阴平阴华阴阴山阴道汤阴阴私山阴阴精汉阴

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 438
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 12 214
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 168
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 39 150
Lokadharaparipṛcchā (Chi Shi Jing) 《持世經》 Scroll 1 132
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 7 128
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 119
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 2 115
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 6 87
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 86

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
苦阴 苦陰 緣此苦陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 69
盛阴 盛陰 此苦盛陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 34
受阴 受陰 受陰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 25
阴盖 陰蓋 除眾陰蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 19
阴马藏 陰馬藏 九者陰馬藏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 18
阴生 陰生 如是此純大苦陰生 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 9
阴灭 陰滅 苦陰滅時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
阴无常 陰無常 則於涅槃及陰無常 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 6
观阴 觀陰 如是觀陰合會 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 5
见阴 見陰 使彼摩納獨見陰馬藏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5