1. verb to conceal / to hide / to ambush
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 隐藏 (CCD '伏' 3; FE '伏' 2; GHDC '伏' 2; HYCD '伏' 4)
 2. verb to lean over / to lie prostrate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '伏' 1; FE '伏' 1; GHDC '伏' 1; HYCD '伏' 1)
 3. verb to yield / to surrender
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '伏' 1; GHDC '伏' 3; HYCD '伏' 6)
 4. verb to accept / to be convinced / to respect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '伏' 5)
 5. verb to go down
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '伏' 2; HYCD '伏' 1)
 6. noun the hottest days of summer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 伏天 or 伏日 (CCD '伏' 4; GHDC '伏' 4; HYCD '伏' 5)
 7. noun a dwelling / a home
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 伏 is synonomous with 居处
 8. verb to hatch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABCE '伏'; GHDC '伏' 5)
 9. measure word volt
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Physics 物理
  Notes: (HYCD '伏' 7)
 10. verb to subdue
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (HYCD '伏' 6)
 11. proper noun Fu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (GHDC '伏' 8; HYCD '伏' 7)

Contained in

Also contained in

谢伏瞻起伏潜伏伏羲伏罪伏誅俯伏埋伏摧伏伏尔泰蛰伏波澜起伏伏笔乞伏乞伏秦制伏压伏伏兵伏地光伏伏法隐伏伏羲氏伏牺中伏跪伏伏案伏特伏笔趴伏思潮起伏平伏伏虎伏流

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 520
 • Scroll 2 Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 — count: 86
 • Scroll 10 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 80
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 63
 • Scroll 10 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 56
 • Scroll 4 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 — count: 48
 • Scroll 2 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 — count: 47
 • Scroll 9 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 47
 • Scroll 3 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 — count: 45
 • Scroll 7 Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 — count: 44

Collocations

 • 能伏 (能伏) 能伏外敵 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 43
 • 伏婬 (伏婬) 世間有幾伏婬而可知者 — Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》, Scroll 1 — count: 34
 • 一伏 (一伏) 或一伏婬 — Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》, Scroll 1 — count: 23
 • 伏欲贪 (伏欲貪) 若於色調伏欲貪 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 2 — count: 7
 • 上伏 (上伏) 見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 6
 • 色调伏 (色調伏) 若於色調伏欲貪 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 2 — count: 6
 • 欲伏 (欲伏) 欲伏沙門瞿曇 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 37 — count: 6
 • 伏鷄 (伏鷄) 譬如伏鷄 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 10 — count: 5
 • 伏沙门 (伏沙門) 我亦可伏沙門瞿曇 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 32 — count: 5
 • 难伏 (難伏) 勇猛難伏 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 7 — count: 5