NTI Reader
NTI Reader

济 (濟) jì jǐ

 1. verb to ferry
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Middle Chinese: tsejH; in the sense of 渡 or 过河 (ABC 'jì' bf 1; GHC '济' 1; Kroll '濟' 1; NCCED '济' 1)
 2. verb to aid
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 帮助 or 救济 (ABC 'jì' bf 2; GHC '济' 5; Kroll '濟' 3; NCCED '济' 2)
 3. verb to achieve / to succeed in attaining a goal
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 成 or 成功 (GHC '济' 4; Kroll '濟' 2)
 4. bound form completed crossing
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Bound form in the 63rd hexagram 即济 (Kroll '濟' 4)
 5. verb to add
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 增加 (GHC '濟' 6)
 6. verb to benefit
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 益 (ABC 'jì' bf 3; GHC '濟' 7)
 7. verb to use
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 利用 (GHC '濟' 8)
 8. verb to stop
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 停止 (GHC '濟' 9)
 9. proper noun Ji
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: In the sense of 停止 (GHC '濟' 9)
 10. bound form multiple
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Middle Chinese: tsejX; Used in reduplicated form (GHC '濟' 12;Kroll '濟' jǐ 1)
 11. proper noun Ji
  Domain: Places 地方 , Concept: River 水名
  Notes: An region in the lower catchment of the Yellow River (ABC 'jǐ' bf; GHC '濟' 11)

Contained in

斐济斐济元经济宏观经济经济学家微观经济经济学救济世界经济论坛临济义玄广济寺济南悲济会假公济私无济于事济助普济经济特区百济计划经济市场经济临济临济宗济州普济禅院僧济济宁济源永济惠济河广济渠永济渠济州河通济渠沈既济冬令救济经济政策济南市济诸方等学经拔济苦难陀罗尼经镇州临济慧照禅师语录济宗接济阐济济世拔济自由市场经济济度礼物经济普济社会经济

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 7 44
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 42
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 34
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 6 28
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 6 26
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 24
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 379 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 451 22
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 517 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
济众生 濟眾生 以濟眾生 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 27
济众 濟眾 減己濟眾 Sujata Sutra 《佛說玉耶女經》 Scroll 1 16
拯济 拯濟 而由不能拯濟孤老 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 15
济命 濟命 今我食菓蓏以自濟命 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 7
济渡 濟渡 濟渡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 7
济乏 濟乏 周窮濟乏 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 6
济群生 濟群生 濟群生之厄者 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 5
布施济 布施濟 天帝釋覩菩薩慈育群生布施濟眾 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 4
津济 津濟 知津濟 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 4
穷济 窮濟 周窮濟乏 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 4