NTI Reader
NTI Reader

bēn bèn

  1. bēn verb to gallop / to hurry or rush / to run quickly / to elope
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Speed 速度
  2. bèn verb to head for
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Direction 方向

Contained in

奔腾奔跑奔驰东奔西走各奔前程伯罗奔尼撒南奔投奔蒲奔奔走直奔奔丧奔命奔波奔忙奔放奔流奔赴奔月飞奔奔逃逃奔四散奔逃奔马奔泻奔头私奔出奔奔荼利迦化奔那伐弹那国奔那伐弹那奔荼跋达那国奔陀林国

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
奔茶 奔茶 奔茶利迦華等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 65
驰奔 馳奔 出已一向馳奔而走 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 27
奔趣 奔趣 當奔趣救護之 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 25
奔荼 奔荼 奔荼利花等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 21
奔拏 奔拏 奔拏國 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 19
奔逐 奔逐 見已欲發奔逐牸象 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 11
奔逸 奔逸 奔逸衝擊 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 9
奔诣 奔詣 見俱盧王奔詣我所 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 7
死尸奔 死屍奔 死屍奔逐 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 5
奔车 奔車 若有狂象奔車 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 5