NTI Reader
NTI Reader

bēn bèn

  1. bēn verb to gallop / to hurry or rush / to run quickly / to elope
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Speed 速度
  2. bèn verb to head for
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Direction 方向

Contained in

奔腾奔跑奔驰东奔西走各奔前程伯罗奔尼撒南奔投奔蒲奔奔走直奔奔丧奔命奔波奔忙奔放奔流奔赴奔月飞奔奔逃逃奔四散奔逃奔马奔泻奔头私奔出奔奔荼利迦化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 16
Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 《護命法門神呪經》 Scroll 1 13
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 12
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 12
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 12
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 10 11
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 9
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 4 9
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 8
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
奔茶 奔茶 奔茶利迦華等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 65
驰奔 馳奔 出已一向馳奔而走 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 27
奔趣 奔趣 當奔趣救護之 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 25
奔拏 奔拏 奔拏國 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 24
奔荼 奔荼 奔荼利花等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 21
奔逐 奔逐 見已欲發奔逐牸象 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 11
奔逸 奔逸 奔逸衝擊 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 9
奔诣 奔詣 見俱盧王奔詣我所 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 8
奔车 奔車 若有狂象奔車 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 5
一奔 一奔 為一奔茶梨迦壽 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5