1. noun a cliff / a precipice
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '崖')
 2. adjective precipitous
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '崖')

Contained in

Also contained in

悬崖断崖崖山海战崖门战役崖壁山崖崖略悬崖峭壁悬崖勒马崖岸崖谷崖州崖限崖刻崖山崖壑陡崖崖海鸦悬崖绝壁崖沙燕淡色崖沙燕珠崖琼崖茫崖茫崖区

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 27 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 47
 • Scroll 96 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 39
 • Scroll 2 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 — count: 15
 • Scroll 9 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 — count: 14
 • Scroll 1 Fo Shuo Wu Ya Ji Zong Chi Famen Jing 《佛說無崖際總持法門經》 — count: 12
 • Scroll 12 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 — count: 11
 • Scroll 30 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 11
 • Scroll 3 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 — count: 10
 • Scroll 1 Xu Qingliang Chuan 《續清涼傳》 — count: 10
 • Scroll 1 Lushan Ji 《廬山記》 — count: 9

Collocations

 • 崖底 (崖底) 一人言我所見有崖底 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 73
 • 崖际 (崖際) 甚深無崖際 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 14 — count: 30
 • 无边崖 (無邊崖) 智無邊崖亦無等侶 — Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》, Scroll 1 — count: 14
 • 无有崖 (無有崖) 火最無有崖 — Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》, Scroll 2 — count: 14
 • 边崖 (邊崖) 無有邊崖 — Guang Zan Jing 《光讚經》, Scroll 5 — count: 13
 • 峻崖 (峻崖) 峻崖嶮谷株杌槎菜 — Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》, Scroll 1 — count: 10
 • 高崖 (高崖) 青林別高崖 — Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》, Scroll 3 — count: 7
 • 崖畔 (崖畔) 深廣無崖畔 — Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》, Scroll 12 — count: 6
 • 临崖 (臨崖) 在雙樹而臨崖 — The Sutra of Unmeasured Principles (Wu Liang Yi Jing) 《無量義經》, Scroll 1 — count: 5
 • 崖嶮 (崖嶮) 峻崖嶮谷株杌槎菜 — Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》, Scroll 1 — count: 4