NTI Reader
NTI Reader

祇夜 zhǐyè

zhǐyè noun geya / geyya / mixed verses and prose
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: geya, Pali: geyya. A genre of Buddhist writing with mixed verse and prose, one of the 九部經 navāṅga-śāsana 'nine kinds of teaching' (FGDB '祇夜'; MW 'geya'; Pali Text Society 2013, 'geyya')

Contained in

祇夜经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 Scroll 1 21
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 17
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 6 12
Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 Scroll 2 12
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 10
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 5
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Shelifu Tuoluoni Jing) 《舍利弗陀羅尼經》 Scroll 1 5
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 1 5
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 4
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 33 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
祇夜多 祇夜多 羅漢祇夜多驅惡龍遠入海緣 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 21
尊者祇夜 尊者祇夜 時尊者祇夜多 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 10
修多罗祇夜 修多羅祇夜 謂修多羅祇夜等 Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 10
二祇夜 二祇夜 二祇夜 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 1 8
祇夜等 祇夜等 謂修多羅祇夜等 Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 7
说祇夜 說祇夜 何處說祇夜 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 5
祇夜伽陀 祇夜伽陀 對彼祇夜伽陀偈經 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 5
祇夜中 祇夜中 方名祇夜中偈意 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 4
字祇夜 字祇夜 字祇夜多 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 4
见祇夜 見祇夜 二比丘見祇夜多得生天緣 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 3