NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

祇夜 zhǐyè

zhǐyè noun geya / geyya / mixed verses and prose
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: geya, Pali: geyya. A genre of Buddhist writing with mixed verse and prose, one of the 九部經 navāṅga-śāsana 'nine kinds of teaching' (FGDB '祇夜'; MW 'geya'; Pali Text Society 2013, 'geyya')

Contained in

祇夜经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 Scroll 1 21
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 17
Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 Scroll 2 12
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 6 12
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 10
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 1 5
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 5
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Shelifu Tuoluoni Jing) 《舍利弗陀羅尼經》 Scroll 1 5
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 33 4
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
祇夜多 祇夜多 羅漢祇夜多驅惡龍遠入海緣 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 21
尊者祇夜 尊者祇夜 時尊者祇夜多 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 10
修多罗祇夜 修多羅祇夜 謂修多羅祇夜等 Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 10
二祇夜 二祇夜 二祇夜 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 1 8
祇夜等 祇夜等 謂修多羅祇夜等 Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 7
祇夜伽陀 祇夜伽陀 對彼祇夜伽陀偈經 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 5
说祇夜 說祇夜 何處說祇夜 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 5
祇夜中 祇夜中 方名祇夜中偈意 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 4
字祇夜 字祇夜 字祇夜多 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 4
见祇夜 見祇夜 二比丘見祇夜多得生天緣 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
祇夜 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
祇夜 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
祇夜 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
祇夜 Scroll 17 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
祇夜 Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
祇夜 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
祇夜 Scroll 46 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
祇夜 Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
祇夜妙音 Scroll 53 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
羅漢祇夜 Scroll 7 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 17
祇夜 Scroll 1 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
祇夜乃至提舍 Scroll 10 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
譬喻祇夜 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
譬喻祇夜 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
祇夜 Scroll 2 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
祇夜 Scroll 21 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
祇夜 Scroll 77 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
祇夜 Scroll 91 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
祇夜 Scroll 1 in Adhyāśayasañcodana (Fajue Jing Xin Jing) 《發覺淨心經》 1
文殊師利祇夜 Scroll 1 in Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Du Yiqie Zhu Fo Jingjie Zhi Yan Jing) 《度一切諸佛境界智嚴經》 3
祇夜 Scroll 3 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
祇夜 Scroll 15 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
祇夜 Scroll 40 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
祇夜 Scroll 3 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
祇夜 Scroll 14 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1