NTI Reader
NTI Reader

临 (臨) lín

 1. lín verb to face / to overlook
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 面对
 2. lín verb to watch / to look
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 视
 3. lín verb to monitor / to oversee
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 监视
 4. lín verb to meet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 碰上 or 逢着
 5. lín verb to arrive
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 到 or 至
 6. lín verb to attack / to raid
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 攻伐
 7. lín verb to copy
  Domain: Literary Chinese 文言文
 8. lín verb to govern / to administer / to control
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 治理, 管理, or 统治
 9. lín verb to be about to / to be near / to approach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 靠近 or 逼近
 10. lín verb to place oneself / to stay
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 临 is synonymous with 置身

Contained in

面临临时即将来临来临光临临近降临临床临摹临济义玄临完临别临终临洮临安濒临临沂临当临济临济宗亲临临潼临海临川临清临汾临夏临漳临泉寺临床心理学临床心理学家佛临涅槃记法住经镇州临济慧照禅师语录唐临临时抱佛脚临江临淄临河临难临朝临视临城临渭临朐临武临问临湘临西临行登临临死

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
临命终 臨命終 我父臨命終時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 23
临欲 臨欲 二者臨欲滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
临顾 臨顧 唯願世尊以時臨顧 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 9
世尊临 世尊臨 世尊臨欲般涅槃時 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 9
临火坑 臨火坑 臨火坑炙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 9
临趣 臨趣 彼多聞聖弟子其心長夜臨趣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
临灭度 臨滅度 佛臨滅度能施食者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
临寿终 臨壽終 轉輪王臨壽終時 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5
王临 王臨 願王臨之 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
父临 父臨 我父臨命終時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5