NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

非法 fēifǎ

fēifǎ adjective illegal
Domain: Law 法律

Contained in

非法移民是法非法经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 154
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 78
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 63
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 30 62
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 56
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 58 56
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 48 55
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 54
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 57 51
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 11 48

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
行非法 行非法 人民多行非法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 24
非法行 非法行 無令國內有非法行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 18
非法求 非法求 非法求婬干 Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》 Scroll 1 11
非法饶益 非法饒益 非法饒益 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 7
非法相应 非法相應 莫念非法相應念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 7
非法恶行 非法惡行 汝等若令我之國內有諸非法惡行顯現 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 6
非法众 非法眾 二曰非法眾 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 6
非法及 非法及 於是世間乃生非法及不正行 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 6
非法言 非法言 彼非法言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 5
生非法 生非法 於是世間乃生非法及不正行 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
非法 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
眾生非法 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
非法 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
非法 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
非法不足聽聞 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
非法 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
非法 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
非法 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
於是世間非法正行 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 7
非法 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
非法 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
遠離非法 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
非法 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 14
非法 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
國君非法 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
非法 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
非法 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
我國非法惡事顯現流行 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
正法非法 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
非法 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 3
放逸非法 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
增長非法 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
汝等國內非法惡行顯現 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
正法非法 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
非法 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3