NTI Reader
NTI Reader

准 (準) zhǔn

 1. zhǔn noun a standard / a rule
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 2. zhǔn verb to allow / to grant / to permit
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. zhǔn verb to determine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 4. zhǔn verb to convert into / to compensate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 5. zhǔn adjective accurate / precise / exact
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Measurement and Control 测控
 6. zhǔn adjective level / stable
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 7. zhǔn adjective equal
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 8. zhǔn noun a level
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Measurement and Control 测控
 9. zhǔn noun a target
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Measurement and Control 测控
 10. zhǔn noun a nose
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康

Contained in

标准国际标准组织准确国家标准基准批准准备瞄准美国信息交换标准代码准时国家标准码存款准备金率标准广义置标语言准许准则核准获准准予准保保准对准大准提咒美国标准技术研究所中文标准交换码准提准提佛母准提菩萨标准化准行标准音标准差标准汉语以此为准佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母所说准提陀罗尼经佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法准陀国际标准书号国际标准刊号国际标准期刊号水准认准准绳价值标准规矩准绳精准寇准看准

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 435
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 386
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 284
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 168
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 136
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 124
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 1 53
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 51
Liang Chu Qing Zhong Yi 《量處輕重儀》 Scroll 2 49
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 10 46

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
准前 準前 一一皆應准前廣說 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 526 35
成就准 成就準 成就准此應知 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 7
印准 印準 密印準馬頭 Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 Scroll 2 6
准上 準上 準上 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 1 5
准法 準法 准法大師 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 3 4
大准 大準 遙立大准 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 5 4
准校勘 準校勘 准校勘大藏 Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 2 3
准护摩 準護摩 皆悉如前准護摩法 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 3
部准 部準 餘部準此 Asheli Da Man Tu Luo Guan Ding Yi Gui 《阿闍梨大曼荼攞灌頂儀軌》 Scroll 1 3
准九 準九 準九頭龍印 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 3