nòu

 1. nòu noun hoe
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业 , Concept: Farm Tool 农具
  Notes: (CC-CEDICT '耨'; Unihan '耨')
 2. nòu noun to weed
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '耨'; Unihan '耨')

Contained in

Also contained in

耨檀国

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 — count: 30
 • Scroll 12 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 — count: 25
 • Scroll 1 Qishi Jing 《起世經》 — count: 21
 • Scroll 1 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 — count: 21
 • Scroll 1 Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 — count: 20
 • Scroll 1 Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 — count: 17
 • Scroll 4 Anavataptanāgarājaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Hong Dao Guang Xian Sanmei Jing) 《佛說弘道廣顯三昧經》 — count: 16
 • Scroll 71 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 16
 • Scroll 18 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 16
 • Scroll 2 Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 — count: 16

Collocations

 • 耨达 (耨達) 其山頂上有阿耨達池 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 177
 • 邠耨 (邠耨) 尊者邠耨 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 84
 • 耨多 (耨多) 沒馱冐地囉耨多囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 5 — count: 84
 • 耨多罗 (耨多羅) 耨多羅三藐三菩提心 — Strīvivartavyākaraṇa (Fo Shuo Zhuan Nu Shen Jing) 《佛說轉女身經》, Scroll 1 — count: 71
 • 耨达多 (耨達多) 名曰阿耨達多 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 57
 • 耨大 (耨大) 阿耨大池 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 47
 • 耨文 (耨文) 世尊莫不稱譽咨嗟無極邠耨文陀尼子 — Fo Shuo Man Yuan Zi Jing (Puṇṇa Sutta) 《佛說滿願子經》, Scroll 1 — count: 47
 • 摩耨 (摩耨) 摩耨沙藥叉女 — Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》, Scroll 1 — count: 22
 • 分耨 (分耨) 次有分耨文陀尼子 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》, Scroll 6 — count: 18
 • 耨佉 (耨佉) 耨佉 — Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》, Scroll 1 — count: 11