NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

qún

  1. qún noun a crowd / a flock / a group
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Organization 组织
    Notes: (Unihan '群')
  2. qún measure word crowd / flock / group
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

百摹大群岛开曼群岛福克兰群岛开曼群岛元人群群众群体人民群众群件弱势群体打群架群岛集群成群服务器群西沙群岛建筑群超群僧群群伦群臣昆仑群岛尼科巴群岛拉克沙群岛族群李群玉法罗群岛所罗门群岛马绍尔群岛北马里亚纳群岛库克群岛皮特凯恩群岛赫德岛和麦克唐纳群岛科科斯群岛特克斯和凯科斯群岛美属维尔京群岛英属维尔京群岛马尔维纳斯群岛南乔治亚和南桑韦奇群岛群牛譬经释净土群疑论群生群峰群集分析六群比丘六群植物群五群比丘群居觉群周报合群

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 41
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 37

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
群鹿 群鹿 猶如獵師見於群鹿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 52
领群 領群 領群特 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 38
破群 破群 牟利破群 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 36
群特 群特 領群特 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 34
群党 群黨 四者不為群黨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 22
群牛 群牛 群牛共挽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 17
第三群 第三群 第三群鹿亦作是念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 14
群盲 群盲 語彼群盲作如是言 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 11
群比丘 群比丘 茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 11
第四群 第四群 第四群鹿亦作是念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四者 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
度脫 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
百官 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
譬如牛羊 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
如是 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 5
羊群 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
一時誅戮 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
譬如 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
牟利 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 3
滿 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 2
Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1