qún

 1. qún noun a crowd / a flock / a group
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Organization 组织
  Notes: (Unihan '群')
 2. qún measure word crowd / flock / group
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

百摹大群岛开曼群岛福克兰群岛开曼群岛元人群群众群体人民群众群件弱势群体打群架群岛集群成群服务器群西沙群岛建筑群超群僧群群伦群臣昆仑群岛尼科巴群岛拉克沙群岛族群李群玉法罗群岛所罗门群岛马绍尔群岛北马里亚纳群岛库克群岛皮特凯恩群岛赫德岛和麦克唐纳群岛科科斯群岛特克斯和凯科斯群岛美属维尔京群岛英属维尔京群岛马尔维纳斯群岛南乔治亚和南桑韦奇群岛群牛譬经释净土群疑论群生群峰群集分析六群比丘六群植物群五群比丘群居觉群周报合群

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 47 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 41
 • Scroll 4 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 37
 • Scroll 12 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 29
 • Scroll 14 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 24
 • Scroll 4 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 — count: 24
 • Scroll 29 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 23
 • Scroll 8 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 — count: 23
 • Scroll 1 Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 — count: 21
 • Scroll 10 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 — count: 21
 • Scroll 2 Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 — count: 20

Collocations

 • 群鹿 (群鹿) 猶如獵師見於群鹿 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 52
 • 领群 (領群) 領群特 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 38
 • 群特 (群特) 領群特 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 34
 • 破群 (破群) 牟利破群㝹比丘捨戒罷道 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 5 — count: 25
 • 群党 (群黨) 四者不為群黨 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 22
 • 群牛 (群牛) 群牛共挽 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 17
 • 第三群 (第三群) 第三群鹿亦作是念 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 47 — count: 14
 • 群盲 (群盲) 語彼群盲作如是言 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 5 — count: 11
 • 第四群 (第四群) 第四群鹿亦作是念 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 47 — count: 10
 • 第一群 (第一群) 第一群鹿近食獵師食 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 47 — count: 8