NTI Reader
NTI Reader

 1. noun a room
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
  Notes: For example, 进屋,把笤帚放在原处 'He entered the room and placed the broom in its original position.' (Lao She, 2003, p. 173; Guoyu '屋' n 1)
 2. noun a house / a building
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
  Notes: In the sense of 房舍; as in 房屋 (Guoyu '屋' n 2)
 3. noun carraige canopy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 车盖 (Guoyu '屋' n 3)
 4. noun a tent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 帐幕 (Guoyu '屋' n 4)

Contained in

房屋咖啡屋屋子同屋草屋屋大维屋檐屋脊屋顶屋舍屋宇平屋杂文华屋重屋小屋屋檐茅屋黄金屋屋外金屋新屋金屋藏娇高屋建瓴头屋陋屋组屋堂屋鬼屋新屋乡仰屋屋架屋里人住屋屋里四阿重屋矮墙浅屋矮屋爱屋及乌

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 8 35
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 31 26
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 15 26
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 34 25
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 22
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 22
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 2 21
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 10 20
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 1 19
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
屋宅 屋宅 欲求屋宅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 37
屋中 屋中 或至空屋中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 17
陶屋 陶屋 難提波羅陶師故陶屋新覆 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 16
作屋 作屋 我爾時新作屋未覆 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 11
屋室 屋室 悉皆擲置鐵屋室中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 3 10
叶屋 葉屋 並皆近佛葉屋邊住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8
大屋 大屋 汝來共詣東向大屋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 7
屋上 屋上 或在屋上 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 5
空屋 空屋 或至空屋中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 4
屋边 屋邊 並皆近佛葉屋邊住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 4