1. noun a room
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
  Notes: For example, 进屋,把笤帚放在原处 'He entered the room and placed the broom in its original position.' (Lao She, 2003, p. 173; Guoyu '屋' n 1)
 2. noun a house / a building
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
  Notes: In the sense of 房舍; as in 房屋 (Guoyu '屋' n 2)
 3. noun carraige canopy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 车盖 (Guoyu '屋' n 3)
 4. noun a tent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 帐幕 (Guoyu '屋' n 4)

Contained in

房屋咖啡屋屋子同屋草屋屋大维屋檐屋脊屋顶屋舍屋宇平屋杂文华屋重屋小屋屋檐茅屋黄金屋屋外金屋新屋金屋藏娇高屋建瓴头屋陋屋组屋堂屋鬼屋新屋乡仰屋屋架屋里人住屋屋里四阿重屋矮墙浅屋矮屋爱屋及乌屋瓦斋屋

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 8 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 — count: 35
 • Scroll 31 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 26
 • Scroll 15 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 26
 • Scroll 34 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 25
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 22
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 22
 • Scroll 2 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 21
 • Scroll 10 Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 — count: 20
 • Scroll 1 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 — count: 19
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 18

Collocations

 • 屋宅 (屋宅) 欲求屋宅 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 37
 • 屋中 (屋中) 或至空屋中 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 13 — count: 17
 • 陶屋 (陶屋) 難提波羅陶師故陶屋新覆 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 12 — count: 16
 • 作屋 (作屋) 我爾時新作屋未覆 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 12 — count: 11
 • 叶屋 (葉屋) 並皆近佛葉屋邊住 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 8
 • 屋室 (屋室) 悉皆擲置鐵屋室中 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 3 — count: 8
 • 大屋 (大屋) 汝來共詣東向大屋 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 59 — count: 7
 • 屋上 (屋上) 或在屋上 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 9 — count: 5
 • 空屋 (空屋) 或至空屋中 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 13 — count: 4
 • 禅屋 (禪屋) 尊者大目犍連教授為佛而作禪屋 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 30 — count: 4