NTI Reader
NTI Reader

惊 (驚) jīng

jīng verb to be surprised / to be frightened / to be scared
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: For example, '惊心动魄 'to surprise the heart and move the soul' (CCI p. 38; Unihan '驚')

Contained in

震惊惊叹惊喜惊蛰吃惊惊动惊奇惊人惊讶惊异惊慌惊慌失措大惊失色大惊惊现惊叹惊恐惊怖惊惧惊起惊愕初刻拍案惊奇一鸣惊人惊心动魄惊醒惊骇惊怪惊车惊马惊风夜惊惊觉惊吓惊涛惊心惊险心惊惊涛骇浪惊扰惊惶惊疑触目惊心担惊受怕虚惊惊魂受惊惊惶失措惊怕惊呼惊鸿令人吃惊

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 44 46
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shan Si Tongzi Jing) 《善思童子經》 Scroll 1 26
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 43 24
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Dasheng Ding Wang Jing) 《大乘頂王經》 Scroll 1 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 42 15
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 92 12
Viśesacintabrahmaparipṛcchāśāstra (Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing Lun) 《勝思惟梵天所問經論》 Scroll 4 12
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 7 12
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 410 11
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 553 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
惊畏 驚畏 心無驚畏 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 4 28
惊寤 驚寤 便疾驚寤 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 7
惊曰 驚曰 天帝驚曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 7
惊言 驚言 王即驚言 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 5
父母惊 父母驚 父母驚言 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 4
惊问 驚問 王便驚問 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 3
恐怖惊 恐怖驚 餘鹿則當恐怖驚散 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 3
王惊 王驚 王驚曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 6 2
惊怛 驚怛 親驚怛曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 2
儿惊 兒驚 覩兒驚曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 2