NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

经行 (經行) jīngxíng

 1. jīngxíng verb to practice something previously studied
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHDC '经行' 1)
 2. jīngxíng verb to pass by
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 经过 (GHDC '经行' 2)
 3. jīngxíng verb to practice meditation in the same place
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHDC '经行' 3)

Contained in

转经行道愿往生净土法事赞

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 34 32
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 6 27
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 25
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 17
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 16
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 12 15
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 35 14
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 25 14
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 16 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
露地经行 露地經行 露地經行而待於我 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 30
经行处 經行處 從經行處至經行處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 15
近处经行 近處經行 尊者憍陳如與眾多比丘於近處經行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 13
林经行 林經行 至安陀林經行之處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 9
经行道 經行道 世尊即便往至經行道頭 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 9
卧经行 臥經行 坐臥經行 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 9
起经行 起經行 後夜起經行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 9
中经行 中經行 夜於冥中經行 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 7
经行坐 經行坐 上中後夜經行坐臥 Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 Scroll 1 6
失经行 失經行 不失經行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
彷徉經行 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
講堂彷徉經行 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
經行 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
精進經行 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
彷徉經行 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
經行 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
經行 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
徐步經行 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
諸天唯獨經行 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
經行 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
經行 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
言語經行 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
經行 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
露地經行 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
露地經行 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
比丘經行 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
露地經行 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
後夜經行 Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
經行 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 3
經行 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 1
經行 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 2
婆羅門經行 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1
經行不顧眄視 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 2
眾多比丘經行 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
經行經行 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4