NTI Reader
NTI Reader

经行 (經行) jīngxíng

 1. jīngxíng verb to practice something previously studied
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHDC '经行' 1)
 2. jīngxíng verb to pass by
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 经过 (GHDC '经行' 2)
 3. jīngxíng verb to practice meditation in the same place
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHDC '经行' 3)

Contained in

转经行道愿往生净土法事赞

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 34 32
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 6 27
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 25
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 17
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 16
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 12 15
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 25 14
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 14
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 35 14
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 16 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
露地经行 露地經行 露地經行而待於我 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 30
经行处 經行處 從經行處至經行處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 15
近处经行 近處經行 尊者憍陳如與眾多比丘於近處經行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 13
林经行 林經行 至安陀林經行之處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 9
起经行 起經行 後夜起經行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 9
经行道 經行道 世尊即便往至經行道頭 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 9
卧经行 臥經行 坐臥經行 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 9
中经行 中經行 夜於冥中經行 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 7
经行坐 經行坐 上中後夜經行坐臥 Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 Scroll 1 6
失经行 失經行 不失經行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 5