NTI Reader
NTI Reader

zhì

  1. zhì verb to send / to devote / to deliver / to convey
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  2. zhì adjective fine and close
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
  3. zhì verb to cause
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为

Contained in

导致精致致电一致细致致力别致致函以致致词致富致敬致使高致病性致辞言行一致大致致电前台致病阿鞞跋致极致马致远精致错落有致淋漓盡致阿鞞拔致阿惟越致幽致杨致远阿毘跋致阿毘跋致菩萨本相猗致经缘本致经阿惟越致遮经佛说孙多耶致经孙多耶致经所欲致患经十二门论宗致义记崔致远所致兴致勃勃致胜兴致情致安致取得一致致命致死致仕致意景致

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 8 118
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 4 59
Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 3 52
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 42
Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 Scroll 2 37
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 3 36
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 36
Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 Scroll 1 36
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 34
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
致年 致年 若干俱致年 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 42
致比丘 致比丘 則致比丘訶數詰責 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 26
法致 法致 亦若所有利法致從法得 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 10
能致 能致 習能致有不 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 8
致拳 致拳 我因此身致拳扠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 8
致净 致淨 精進致淨 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 7
致迦 致迦 頗致迦赤真珠 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 6
致涅槃 致涅槃 自致涅槃也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 6
未致 未致 未致之財不獲 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
度致 度致 差摩羅予何梨揵度余枇度鉢支余是數波那路摩蘇羅予耶賜多由醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6