zhēn

 1. zhēn noun precious thing / treasure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '珍' n 1)
 2. zhēn adjective precious / valuable / rare
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 宝贵 (Guoyu '珍' adj; Unihan '珍')
 3. zhēn noun a delicacy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '珍' n 2)
 4. zhēn verb to treasure / to value
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '珍' v 1)
 5. zhēn adverb cautiously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 审慎 (Guoyu '珍' adv)

Contained in

珍贵珍馐珍惜珍稀珍珠珍品珍奇山珍海味珍肴珍餚珍馐美味珍藏珍宝珍富面珍重李汝珍弥足珍贵巩珍珍妮弗珍爱大乘掌珍论李时珍圆珍珍视奇珍袖珍珍闻赛珍珠珍珠港珍异珍羞円珍圆珍法珍家珍如数家珍从门入者不是家珍珍本佛教东传两千年─佛教文物暨地宫珍特展幽兰藏于深谷 珍珠藏于海底 宝玉藏于琢磨 钢铁藏于冶鍊 大器藏于晚成 显达藏于谦卑 圣贤藏于陋巷 大智藏于愚拙粒米必珍 富之源也

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Jing Tu Wang Sheng Chuan 《淨土往生傳》 — count: 13
 • Scroll 2 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 12
 • Scroll 1 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 11
 • Scroll 515 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 11
 • Scroll 3 Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 — count: 11
 • Scroll 1 A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 — count: 10
 • Scroll 6 Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 — count: 10
 • Scroll 3 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 9
 • Scroll 579 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 8
 • Scroll 21 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 — count: 8

Collocations

 • 珍财 (珍財) 五珍財廣大 — Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》, Scroll 2 — count: 57
 • 七珍 (七珍) 象馬七珍皆悉備具 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 25 — count: 35
 • 珍琦 (珍琦) 所有珍琦盡以貢王 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 25
 • 珍妙 (珍妙) 或得珍妙飲食 — Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》, Scroll 2 — count: 14
 • 众珍 (眾珍) 珠玉及眾珍 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 10
 • 珍玩 (珍玩) 寄諸珍玩施佛及僧 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 3 — count: 7
 • 珍具足 (珍具足) 五十三者七珍具足 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 1 — count: 7
 • 妙珍 (妙珍) 復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食 — Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》, Scroll 1 — count: 7
 • 摄受珍 (攝受珍) 以神通力或大願力攝受珍財滿贍部洲 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 327 — count: 5
 • 余珍 (餘珍) 況餘珍財 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 515 — count: 4