NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

诗 (詩) shī

 1. shī noun poem / verse
  Domain: Poetry 诗
  Notes: (ABC '诗'; CED '诗'; NCCED '诗')
 2. shī noun shi / shi poetry
  Domain: Poetry 诗 , Subdomain: China 中国 , Concept: Genre 体裁
  Notes: Literally, 'poem,' shi poetry is a form of poetry that first arose in the Eastern Han and is characterized by fixed length lines with rhyming even length linges. Representative examples are the poems in the collection Poems in which I Sing of my Deepest Feelings 咏怀 by Ruan Ji 阮籍 210-263 CE (Denecke, Li, and Tian 2017, p. 348; Idema and Haft, 1997, p. 114).
 3. shī proper noun Shijing / Book of Odes / Book of Songs
  Domain: Poetry 诗 , Subdomain: China 中国 , Concept: Book 书
  Notes: An abbreviation for the Shijing 诗经, an early collection of Chinese poems from circa 1000 to 600 BCE (Idema and Haft, 1997, p. 94)
 4. shī noun poetry
  Domain: Poetry 诗
  Notes: (ABC '诗'; CED '诗'; NCCED '诗')

Contained in

诗人诗歌诗经山水诗史诗唐诗诗搀巴寺唐诗三百首赞美诗诗意诗文诗刻赋诗诗词诗偈全唐诗抒情诗叙事诗木兰诗韩诗外传近体诗古诗古诗十九首宫体诗律诗诗式二十四诗品本事诗诗馀诗话六一诗话沧浪诗话毛诗诂训传诗篇故事诗序听迷诗所经诗句诗书诗律诗稿卑诗省诗曰吟诗诗画白话诗诗集诗仙七言律诗诗圣诗礼诗坛

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 30 55
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 42
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 35
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 11 35
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 18 34
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 5 24
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 21
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 19
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 30 18
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
诗云海 詩雲海 詩云 Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 7 42
诗颂 詩頌 詩頌亦為首 Pinpi Suoluo Wang Yi Fo Gongyang Jing 《頻毘娑羅王詣佛供養經》 Scroll 1 11
诗传 詩傳 如是人等作歌詩傳 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 10 10
合诗 合詩 採合詩頌以錢財故歎譽乞者 Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 2 7
诗序 詩序 故詩序云 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 24 5
诗一 詩一 合詩一印 Huayan Yi Cheng Fajie Tu 《華嚴一乘法界圖》 Scroll 1 5
诗论 詩論 相應詩論 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 25 4
诗三百 詩三百 詩三百一言以蔽諸 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 27 4
歌诗 歌詩 如是人等作歌詩傳 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 10 4
诗赋 詩賦 曉了詩賦詠 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 4 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
諷誦 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
Scroll 1 in Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》 1
Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
為首 Scroll 1 in Pinpi Suoluo Wang Yi Fo Gongyang Jing 《頻毘娑羅王詣佛供養經》 1
Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
Scroll 1 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1
造立 Scroll 6 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
頌歌 Scroll 16 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
歌詠 Scroll 21 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
三者 Scroll 22 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
書籍 Scroll 1 in Vīradattagṛhapatiparipṛcchā (Pusa Xiuxing Jing) 《菩薩修行經》 1
經藏 Scroll 1 in Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing) 《慧上菩薩問大善權經》 1
發起一切 Scroll 4 in Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 1
Scroll 3 in Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 1
Scroll 4 in Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 1
Scroll 4 in Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 1
Scroll 1 in Buddakṣepana (Bang Fojing) 《謗佛經》 1
Scroll 1 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 1
右邊 Scroll 3 in Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 2
右邊 Scroll 2 in Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 2
Scroll 1 in Yaoshi Rulai Guan Xing Yi Gui Fa 《藥師如來觀行儀軌法》 1
Scroll 1 in Yaoshi Yi Gui Yi Ju 《藥師儀軌一具》 1
Scroll 1 in Wuliang Shou Rulai Guan Xing Gongyang Yi Gui 《無量壽如來觀行供養儀軌》 1