NTI Reader
NTI Reader

shì

  1. shì verb to show / to reveal
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  2. shì noun Kangxi radical 113
    Domain: Radicals 部首
    Notes: To show (ABC back cover; GHC p. 7)

Contained in

表示显示显示器演示演示文稿示意图提示展示示范指示指示代词标示可扩展标示语言示弱请示示威暗示显示屏有机发光显示屏宣示揭示批示启示示意警示示字旁示补开示示现示寂指示代名词告示预示如来示教胜军王经大毘卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法垂示公示示众训示显示核心显示晶片示范示教八相示现明示示好表示敬意昭示阐示指示器示威游行

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 671
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 623
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 450
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 307 255
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 308 133
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 443 121
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 306 115
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 108
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 10 97
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 70 93

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
教示 教示 為諸聲聞教示學法 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 38
示涅槃 示涅槃 示涅槃道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
示王 示王 若以示王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 6
示导 示導 應當示導而不示導 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 4
示道 示道 迷者示道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 4
能示 能示 能示 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 3
赞叹示 贊嘆示 亦常讚歎示 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 3
导示 導示 導示善趣 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 3
示路 示路 迷方示路 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 3
正教示 正教示 如我正說及正教示 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 3