NTI Reader
NTI Reader

日后 (日後) rìhòu

rìhòu noun someday / sometime
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 31 6
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 5
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 96 5
Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 1 4
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
Zhan Cha Shan Eye Bao Jing 《占察善惡業報經》 Scroll 1 4
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 4
Fo Shuo Chu Fenshuo Jing 《佛說初分說經》 Scroll 1 4
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 1 4
Wang Sheng Ji 《往生集》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
七日后 七日後 其王善見死七日後 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 103
日后分 日後分 世尊於日後分 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 51
三日后 三日後 過三日後 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 8 27
三七日后 三七日後 於三七日後乃了了見 The Sutra on Contemplation of Amitāyus 《觀無量壽佛經》 Scroll 1 17
日后分时 日後分時 日後分時 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 10
日后方 日後方 經八日後方得出門皆作 Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 2 10
十五日后 十五日後 愚人日損如月十五日後 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 9
五日后 五日後 其日病者以香祭火五日後愈 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 8
日后夜 日後夜 同於此日後夜分中當入涅槃 Caturdārakasamādhisūtra (Si Tongzi Sanmei Jing) 《四童子三昧經》 Scroll 2 7
十六日后 十六日後 從十六日後夜時起首 Jingang Ding Yujia Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Xiuxing Yi Gui Jing 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經》 Scroll 2 6