NTI Reader
NTI Reader

一境 yījìng

yījìng set phrase one realm
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '一境'; SH '一境')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 20 48
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 19 29
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 7 23
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 23
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 28 22
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 18 20
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 38 20
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 77 18
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 28 17
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 28 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一境性 一境性 住一境性 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 195
心一境 心一境 心一境性 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 380 127
系念一境 繫念一境 譬如苾芻繫念一境忽然得入第三靜慮 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 83
一境界 一境界 豈不諸佛如來同不思議一境界相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 574 35
住一境 住一境 心住一境悲解脫 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 31
一境转 一境轉 定心一境轉 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 18 21
缘一境 緣一境 識緣一境經八萬四千劫住 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 37 16
专注一境 專注一境 專注一境 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 12
摄心一境 攝心一境 攝心一境 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 11
四心一境 四心一境 一內等淨二喜三樂四心一境性 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 80 10