NTI Reader
NTI Reader

消化 xiāohuà

  1. xiāohuà verb to digest
    Domain: Health 健康
    Notes: (GCED '消')
  2. xiāohuà verb to melt / to thaw
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Temperature 温度
    Notes: (GCED '消')

Contained in

消化系统消化不良消化道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 24 5
Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 4
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 4
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 6 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 117 3
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 3
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 13 3
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 1 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 118 3
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
能消化 能消化 便能消化 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 13
自然消化 自然消化 食自然消化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
易消化 易消化 輕軟易消化 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 1 10
不能消化 不能消化 不能消化 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 7
正消化 正消化 斯飲食易正消化 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 13 6
饮食消化 飲食消化 飲食消化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
悉消化 悉消化 皆悉消化無有遺餘 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 6
食消化 食消化 所食消化 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 5
消化时 消化時 二消化時 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 130 5
消化无有 消化無有 皆悉消化無有遺餘 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4