NTI Reader
NTI Reader

筋骨 jīngǔ

  1. jīngǔ noun muscles and bones
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
    Notes: (CC-CEDICT '筋骨'; Guoyu '筋骨' 1)
  2. jīngǔ noun strength / courage
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
    Notes: (CC-CEDICT '筋骨'; Guoyu '筋骨' 2)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 8 8
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 6 4
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 3
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 13 3
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 92 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 7 2
Rājāvavādakasūtra (Fo Shuo Sheng Jun Wang Suo Wen Jing) 《佛說勝軍王所問經》 Scroll 1 2
Jing Xin Jie Guan Fa 《淨心戒觀法》 Scroll 1 2
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 3 2
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 6 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
皮肉筋骨 皮肉筋骨 吹人身肌膚皮肉筋骨入髓中 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 45
筋骨相连 筋骨相連 筋骨相連 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 11
血肉筋骨 血肉筋骨 血肉筋骨 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 74 8
筋骨等 筋骨等 皮肉筋骨等 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 3 6
筋骨血肉 筋骨血肉 已離一切不淨穢惡筋骨血肉流散漏失諸染污法 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 7 6
筋骨髓脑 筋骨髓腦 觀於內身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 23 6
肉筋骨 肉筋骨 肉筋骨 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 Scroll 1 6
肌肉筋骨 肌肉筋骨 觀於內身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 23 5
筋骨脉 筋骨脈 無有脂髓皮肉及血筋骨脈等 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 7 4
筋骨血 筋骨血 寧肌筋骨血幹 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 4