1. adjective tranquil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 静 (Guoyu '寂' adj 1)
 2. adjective desolate / lonely
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 冷清 or 孤单 (Guoyu '寂' adj 2; Unihan '寂')
 3. proper noun Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 涅槃

Contained in

Contained in

寂净寂寞寂然寂寥沉寂寂寂孤寂静寂枯寂死寂冷寂阒寂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 — count: 75
 • Scroll 2 Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 — count: 71
 • Scroll 46 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 63
 • Scroll 3 New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 — count: 54
 • Scroll 18 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 47
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 42
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 41
 • Scroll 8 Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 — count: 41
 • Scroll 39 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 — count: 40
 • Scroll 1 Chan Zong Yong Jia Ji 《禪宗永嘉集》 — count: 38

Collocations

 • 息寂 (息寂) 是妙息寂 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 7 — count: 68
 • 寂止 (寂止) 寂止一處 — Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》, Scroll 2 — count: 23
 • 内寂 (內寂) 內寂外善調 — Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》, Scroll 1 — count: 20
 • 寂默 (寂默) 寂默思惟 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 18
 • 寂意 (寂意) 會中有菩薩摩訶薩名曰寂意 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 2 — count: 13
 • 告寂 (告寂) 佛告寂意菩薩 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 2 — count: 9
 • 禅寂 (禪寂) 晝夜安樂禪寂思惟 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 2 — count: 5
 • 寂志 (寂誌) 云何寂志梵志 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 5
 • 寂守 (寂守) 寂守是相 — Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》, Scroll 1 — count: 4
 • 心寂 (心寂) 其心寂默 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 44 — count: 4