NTI Reader
NTI Reader

 1. adjective tranquil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 静 (Guoyu '寂' adj 1)
 2. adjective desolate / lonely
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 冷清 or 孤单 (Guoyu '寂' adj 2; Unihan '寂')
 3. proper noun Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 涅槃

Contained in

寂静寂净寂寞圆寂寂护示寂寂定湼盘寂灭救度寂天寂然寂志果经寂灭寂照神变三摩地经寂调音所问经天寂贤寂善寂寂友寂友尊者义寂抚州曹山本寂禅师语录袁州仰山慧寂禅师语录仰山慧寂止寂空寂入寂寂寥大寂禅师语录本寂涅槃寂静常寂光土大圆寂寂光金寂寂灭忍沉寂寂寂孤寂静寂枯寂死寂冷寂寂子扑镜寂知指体阒寂普寂寂静音夜天寂静海音寂静音海涅槃寂静能仁寂默

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 2 75
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 71
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 46 63
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 3 54
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 47
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 42
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 8 41
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 41
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 39 40
Chan Zong Yong Jia Ji 《禪宗永嘉集》 Scroll 1 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
息寂 息寂 是妙息寂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 68
寂止 寂止 寂止一處 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 23
寂默 寂默 寂默思惟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 21
内寂 內寂 內寂外善調 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 20
寂意 寂意 會中有菩薩摩訶薩名曰寂意 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 13
告寂 告寂 佛告寂意菩薩 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 9
寂志 寂誌 云何寂志梵志 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 5
禅寂 禪寂 晝夜安樂禪寂思惟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
闲寂 閑寂 我處于閑寂 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 4
心寂 心寂 其心寂默 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 4