NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

寂然 jìrán

jìrán phrase silent / quiet
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

寂然澄心

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Shuo Hai Long Wang Jing) 《佛說海龍王經》 Scroll 4 22
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 3 19
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 6 18
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 5 16
Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 Scroll 1 15
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 13
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 7 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 12 12
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 2 12
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 3 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
寂然伏 寂然伏 見白狗還下牀褥依門閾寂然伏 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 4
阈寂然 閾寂然 見白狗還下牀褥依門閾寂然伏 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 4
寂然忍辱 寂然忍辱 寂然忍辱意 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 3
寂然住 寂然住 寂然住立 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3
寂然处 寂然處 寂然處林坐 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 2
寂然乐 寂然樂 真為寂然樂 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 2
寂然定 寂然定 寂然定其志 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 2
相貌寂然 相貌寂然 安樂相貌寂然移轉 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 2
寂然无言 寂然無言 寂然無言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 2
寂然安住 寂然安住 智慧身相寂然安住 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 7 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
寂然滅度 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
寂然 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
堅固寂然 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
寂然無聲 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
寂然聽受 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
寂然思惟 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
寂然 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
寂然 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
長夜寂然 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 8
寂然忍辱 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
寂然忍辱 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
世尊入定寂然 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
寂然 Scroll 1 in Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 9
寂然一心 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 2
比丘眾寂然憺怕 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
寂然思惟 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
寂然 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 3
寂然 Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 5
寂然無言 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
寂然決定 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
寂然 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
寂然 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
寂然 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
寂然 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
寂然坐定 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1