NTI Reader
NTI Reader

寂然 jìrán

jìrán phrase silent / quiet
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

寂然澄心

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Shuo Hai Long Wang Jing) 《佛說海龍王經》 Scroll 4 22
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 3 19
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 6 18
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 5 16
Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 Scroll 1 15
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 13
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 7 12
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 3 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 12 12
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 2 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
阈寂然 閾寂然 見白狗還下牀褥依門閾寂然伏 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 4
寂然伏 寂然伏 見白狗還下牀褥依門閾寂然伏 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 4
寂然忍辱 寂然忍辱 寂然忍辱意 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 3
寂然住 寂然住 寂然住立 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3
寂然定 寂然定 寂然定其志 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 2
寂然空虚 寂然空虛 寂然空虛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 2
寂然止息 寂然止息 界性諍訟寂然止息 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 7 2
寂然憺怕 寂然憺怕 諸比丘眾寂然憺怕 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 2
寂然远离 寂然遠離 語言解脫寂然遠離 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 2
寂然无言 寂然無言 寂然無言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 2