NTI Reader
NTI Reader

治病 zhìbìng

zhìbìng verb to treat an illness
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
Notes: (CC-CEDICT '治病')

Contained in

千手千眼观世音菩萨治病合药经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 48 18
Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》 Scroll 1 18
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 4 16
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 8 14
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 12
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 40 8
Jin Guangming Jing Shu 《金光明經疏》 Scroll 1 8
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 6 7
Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 7
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 6 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欲治病 欲治病 欲治病故 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 34 11
行治病 行治病 祇域便行治病 Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 9
诵治病 誦治病 爾時諸比丘尼誦治病經方 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 7
用治病 用治病 我皆可用治病 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 7
治病经 治病經 爾時諸比丘尼誦治病經方 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 7
治病医方 治病醫方 治病醫方 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 5
药治病 藥治病 無福者用藥治病 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 3 5
知治病 知治病 四者善知治病已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 4
治病去 治病去 若欲治病去 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 8 3
为人治病 為人治病 爾時諸比丘尼為人治病 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 3