NTI Reader
NTI Reader

国中 (國中) guózhōng

guózhōng noun junior high school
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
Notes: In Taiwan, an abbr. for 国民中学 (CC-CEDICT '國中')

Contained in

埔里均头国中小

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 1 26
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 17 26
Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 15
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 15
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 18 13
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 13
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 13
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 11
Fo Shuo Qi Nu Jing 《佛說七女經》 Scroll 1 10
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国中人民 國中人民 所至郡國中人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 40
令国中 令國中 無令國中有諸惡業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 13
国中人 國中人 國中人民聞剎利頂生王若國中人有行盜者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 10
勅国中 勅國中 復勅國中諸有聾 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 8
一国中 一國中 至一國中疋帛至賤 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 7
时国中 時國中 於時國中諸比丘尼 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 5
国中丰 國中豐 國中豐熟 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3
在国中 在國中 勿令在國中也 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 3
施国中 施國中 皆施國中諸貧窮者 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 3
知国中 知國中 君知國中有女最妙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 3