NTI Reader
NTI Reader

国中 (國中) guózhōng

guózhōng noun junior high school
Domain: Education 教育
Notes: In Taiwan, an abbr. for 国民中学 (CC-CEDICT '國中')

Contained in

埔里均头国中小

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 17 26
Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 1 26
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 15
Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 15
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 13
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 13
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 18 13
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 11
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 10
Fo Shuo Qi Nu Jing 《佛說七女經》 Scroll 1 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国中人民 國中人民 所至郡國中人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 41
令国中 令國中 無令國中有諸惡業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 13
国中人 國中人 國中人民聞剎利頂生王若國中人有行盜者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 10
勅国中 勅國中 復勅國中諸有聾 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 8
一国中 一國中 至一國中疋帛至賤 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 7
时国中 時國中 於時國中諸比丘尼 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 5
群臣国中 群臣國中 王及群臣國中萬民 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 8 3
知国中 知國中 君知國中有女最妙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 3
夷国中 夷國中 舍利在鳩夷國中 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 3
国中长者 國中長者 即化國中長者梵志 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 3