NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

国中 (國中) guózhōng

guózhōng noun junior high school
Domain: Education 教育
Notes: In Taiwan, an abbr. for 国民中学 (CC-CEDICT '國中')

Contained in

埔里均头国中小

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 17 26
Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 1 26
Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 15
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 15
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 18 13
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 13
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 13
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 11
Fo Shuo Qi Nu Jing 《佛說七女經》 Scroll 1 10
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
国中人民 國中人民 所至郡國中人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 41
令国中 令國中 無令國中有諸惡業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 13
国中人 國中人 國中人民聞剎利頂生王若國中人有行盜者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 10
勅国中 勅國中 復勅國中諸有聾 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 8
一国中 一國中 至一國中疋帛至賤 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 7
时国中 時國中 於時國中諸比丘尼 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 5
知国中 知國中 君知國中有女最妙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 3
在国中 在國中 勿令在國中也 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 3
群臣国中 群臣國中 王及群臣國中萬民 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 8 3
国中大臣 國中大臣 國中大臣尋拜太子補王正位 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
國中四千太子 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
末羅國中 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
國中大臣太子正位 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國中 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國中婦人 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
國中 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
國中賢者 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
國中城門 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
國中男女大小十四 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
國中離車 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
國中婆羅門長者居士 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
國中婆羅門長者人民 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
國中王臣長者 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
國中人民 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
國中 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
國中 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
國中惡業 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
國中惡業 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 15
國中 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
國中人民所知 Scroll 22 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
國中貧窮 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 1
國中 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 3
國中 Scroll 1 in Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》 1
國中長者梵志 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 3
國中人民婆羅門道人 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 8