NTI Reader
NTI Reader

六畜 liùxù

liùxù noun the six domestic animals
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Namely: pig, cow, sheep, horse, chicken and dog (CC-CEDICT '六畜')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Pu Da Wang Jing 《普達王經》 Scroll 1 4
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 4
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 3 4
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 4 3
Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 3
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 3
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 3
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 5 3
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 8 2
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
及六畜 及六畜 財寶及六畜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 11
六畜形 六畜形 受六畜形 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 7
奴婢六畜 奴婢六畜 奴婢六畜 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 7
牛羊六畜 牛羊六畜 皆須烹殺牛羊六畜 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 7
六畜头 六畜頭 前被教求死人頭及六畜頭 Pu Da Wang Jing 《普達王經》 Scroll 1 7
受六畜 受六畜 受六畜形 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 5
牛马六畜 牛馬六畜 牛馬六畜皆共併命 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 5
车马六畜 車馬六畜 衣被飲食車馬六畜香熏華床臥房室舍宅燈火 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 4
六畜等 六畜等 孝子小兒六畜等不得見 Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 2 4
养六畜 養六畜 多養六畜 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 8 4