NTI Reader
NTI Reader

往古 wǎnggǔ

wǎnggǔ noun in former times / in olden days
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '往古')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 4 36
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 9 33
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 18 15
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 15 11
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 10
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 39 8
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 1 7
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 13 7
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 1 6
Lue Shi Xin Huayan Jing Xiuxing Cidi Jue Yi Lun 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》 Scroll 4 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
往古世 往古世 寶藏如來於往古世 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 52
往古来 往古來 往古來今 Hai Ba De Jing 《海八德經》 Scroll 1 20
往古昔 往古昔 乃往古昔 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 14
念往古 念往古 自念往古所作德行報應如是者乎 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 10
往古久远 往古久遠 往古久遠不可計時 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 7
去往古 去往古 乃去往古久遠世時波羅奈國 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 5
知往古 知往古 既知往古 Hai Ba De Jing 《海八德經》 Scroll 1 5
往古遊 往古遊 則憂憶念往古遊居慧所證明 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 2 4
往古过 往古過 往古過事 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 9 4
往古时 往古時 吾往古時立是四願 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 4