NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

往古 wǎnggǔ

wǎnggǔ noun in former times / in olden days
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '往古')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 4 36
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 9 33
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 18 15
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 15 11
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 10
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 39 8
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 13 7
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 1 7
Lue Shi Xin Huayan Jing Xiuxing Cidi Jue Yi Lun 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》 Scroll 4 6
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 3 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
往古世 往古世 寶藏如來於往古世 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 52
往古来 往古來 往古來今 Hai Ba De Jing 《海八德經》 Scroll 1 20
往古昔 往古昔 乃往古昔 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 14
念往古 念往古 自念往古所作德行報應如是者乎 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 10
往古久远 往古久遠 往古久遠不可計時 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 7
去往古 去往古 乃去往古久遠世時波羅奈國 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 5
知往古 知往古 既知往古 Hai Ba De Jing 《海八德經》 Scroll 1 5
往古遊 往古遊 則憂憶念往古遊居慧所證明 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 2 4
往古时 往古時 吾往古時立是四願 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 4
往古过 往古過 往古過事 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 9 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
往古 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
往古 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
往古生死 Scroll 1 in Hai Ba De Jing 《海八德經》 3
往古分別 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
往古 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
往古 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
往古 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
往古天地 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
往古先王宮殿臣民 Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
往古 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
往古 Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
往古 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
往古久遠不可計時 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 4
往古 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
往古德行報應如是 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
寶藏如來往古 Scroll 9 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
往古 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
往古 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
往古無量阿僧祇劫 Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
往古無量 Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
念處因緣往古隨順 Scroll 8 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
應報往古成滿現在 Scroll 12 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
往古 Scroll 1 in Miao Se Wang Yinyuan Jing《妙色王因緣經》 1
往古行業報應 Scroll 4 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
往古 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1