NTI Reader
NTI Reader

齿 (齒) chǐ

 1. chǐ noun tooth / teeth
  Domain: Health 健康
  Notes: In the sense of 牙齿 (CCD '齿' 1; FE '齒' 1; GHDC '齿' 1)
 2. chǐ noun gears / cogs
  Domain: Mechanical 机械
  Notes: (CCD '齿' 3)
 3. chǐ noun Kangxi radical 211
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Tooth (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. chǐ noun a tooth-shaped part of an object
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
  Notes: In the sense of 齿轮 (CCD '齿' 2; FE '齒' 4; GHDC '齿' 2)
 5. chǐ verb to stand side-by-side
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '齿' 4; GHDC '齿' 4)
 6. chǐ noun age
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 年龄 (CCD '齿' 4; FE '齒' 2; GHDC '齿' 3)
 7. chǐ verb to speak of
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 说到 (CCD '齿' 4; FE '齒' 3; GHDC '齿' 5)

Contained in

牙齿齿轮锯齿咬牙切齿唇齿唇齿弹音齿龈音齿音唇齿鼻音齿鼻音齿龈鼻音清唇齿塞音浊唇齿塞音清齿塞音浊齿塞音清齿龈塞音浊齿龈塞音清唇齿擦音浊唇齿擦音浊唇齿擦音浊唇齿擦音清齿龈擦音浊齿龈擦音唇齿近音齿龈近音齿龈颤音齿龈闪音清齿龈边擦音浊齿龈边擦音齿龈边音齐齿呼贝齿齿木磨齿齧齿目佛说呪齿经呪齿经齿齿齿腊序齿切齿龋齿皓齿上齿启齿露齿挂齿齿根齿及门齿啮齿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 22
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 6 19
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 76 18
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 56 17
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 15
Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 《護命法門神呪經》 Scroll 1 14
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 1 13
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 46 13
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 58 13
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 48 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白齿 白齒 頭白齒落 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
齿落 齒落 頭白齒落 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
齿白 齒白 齒白鮮明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 15
爪齿 爪齒 髮毛爪齒 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 12
黑齿 黑齒 黑齒比丘聞牟利破群㝹比丘捨戒罷道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 10
四十齿 四十齒 大人四十齒牙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 9
十齿 十齒 口四十齒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
骨齿 骨齒 髮毛骨齒 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 5
唇齿 唇齒 脣齒咽痛塵勞狂病顛疾 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
齿齐 齒齊 齒齊平相 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 5