rěn

 1. rěn verb to bear / to endure / to tolerate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: In the sense of 含容 (Guoyu '忍' v 1; Unihan '忍')
 2. rěn noun tolerance / patience
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Paramita 波罗蜜
  Notes: Sanskrit equivalent: kṣānti, khanti; the third of the six paramitas
 3. rěn adverb willingly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 願意 (Guoyu '忍' adv 1)
 4. rěn adjective callous / heartless
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 狠心 (Guoyu '忍' adj 1)
 5. rěn verb Patience
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)

Contained in

残忍忍不住忍耐忍受容忍弘忍忍无可忍堪忍忍土忍冬忍辱忍辱波罗蜜忍波罗蜜忍辱度无极不忍忍气吞声罗云忍辱经六忍能忍顺忍五忍伏忍信忍无生忍寂灭忍坚忍隐忍强忍忍心濡忍忍让忍耐力忍辱负重忍痛忍耐就是力量强忍悲痛忍辱偷生忍俊忍耻忍性无生法忍无生忍法修习无生忍十忍忍行安忍一忍可当百勇 一静可别百动 一勤可成百事 一善可消百恶三思终有益 百忍永无忧世人二十苦 忍者苦口难言 愚者苦海无边 病者苦不堪言 盲者苦于无光 佞者苦心积虑 孤者苦无照顾 老者苦有代沟 贪者苦求无着 贫者苦雨淒风 邪者苦事无穷 犯者苦陷牢狱 恶者苦果必然 业者苦心经营 师者苦口婆心 达者苦中有乐 勇者苦忍有力 学者苦心研究 勤者苦尽甘来 智者苦能转乐 仁者苦节飘香世间自然的法则 春花秋月是季节的美景 地水火风是宇宙的条件 江湖河海是大地的活力 人我是非是社会的现象 喜怒哀乐是感受的表情 悲欢离合是自然的状况 老病死生是生命的循环 善恶报应是因果的法则 贫富贵贱是人生的际遇 福禄寿喜是生存的愿望 功成名就是勤奋的成绩 瞋恨嫉妒是情绪的恶习 忠孝仁爱是伦理的要素 成住坏空是事物的无常 礼义廉耻是做人的根本 悲智愿行是修行的纲目 忍辱持戒是自我的要求 信解行证是行者的次第 惭愧忏悔是内心的净化 慈悲喜舍是菩萨的心肠佛光四句偈 慈悲喜舍遍法界 惜福结缘利人天 禅净戒行平等忍 惭愧感恩大愿心

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 — count: 161
 • Scroll 2 Jingang Bore Lun Huishi 《金剛般若論會釋》 — count: 132
 • Scroll 1 Jiemo 《羯磨》 — count: 132
 • Scroll 2 Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 — count: 127
 • Scroll 27 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 116
 • Scroll 3 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 — count: 116
 • Scroll 23 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 115
 • Scroll 1 Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo 《曇無德律部雜羯磨》 — count: 106
 • Scroll 5 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 — count: 100
 • Scroll 3 Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 — count: 99

Collocations

 • 不可忍 (不可忍) 毒痛不可忍 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 2 — count: 53
 • 可忍 (可忍) 斯有猶可忍 — Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1 — count: 25
 • 异忍 (異忍) 斯由眾生異忍 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 14
 • 行忍 (行忍) 亦復讚歎行忍者 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 40 — count: 10
 • 忍乐 (忍樂) 意常忍樂 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 31 — count: 9
 • 不能忍 (不能忍) 汝不能忍 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 7
 • 可堪忍 (可堪忍) 當可堪忍 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 14 — count: 7
 • 怀忍 (懷忍) 為無勢力故懷忍 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 8 — count: 7
 • 观法忍 (觀法忍) 答曰觀法忍為習 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 10 — count: 7
 • 难忍 (難忍) 眾痛難忍 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 6