NTI Reader
NTI Reader

rěn

 1. rěn verb to bear / to endure / to tolerate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: In the sense of 含容 (Guoyu '忍' v 1; Unihan '忍')
 2. rěn noun tolerance / patience
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Paramita 波罗蜜
  Notes: Sanskrit equivalent: kṣānti, khanti; the third of the six paramitas
 3. rěn adverb willingly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 願意 (Guoyu '忍' adv 1)
 4. rěn adjective callous / heartless
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 狠心 (Guoyu '忍' adj 1)

Contained in

残忍忍不住忍耐忍受容忍弘忍忍无可忍堪忍忍土忍冬忍辱忍辱波罗蜜忍波罗蜜忍辱度无极不忍忍气吞声罗云忍辱经六忍能忍顺忍五忍伏忍信忍无生忍寂灭忍坚忍隐忍强忍忍心濡忍忍让忍耐力忍辱负重忍痛忍耐就是力量强忍悲痛忍辱偷生忍俊忍耻忍性无生法忍无生忍法修习无生忍十忍忍行安忍大人大忍大仁大忍仁者安忍以忍为力平等忍

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不可忍 不可忍 毒痛不可忍 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 53
可忍 可忍 斯有猶可忍 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 26
异忍 異忍 斯由眾生異忍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 14
行忍 行忍 亦復讚歎行忍者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 10
忍乐 忍樂 意常忍樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 9
可堪忍 可堪忍 當可堪忍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 7
不能忍 不能忍 汝不能忍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
观法忍 觀法忍 答曰觀法忍為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 7
难忍 難忍 眾痛難忍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 7
怀忍 懷忍 為無勢力故懷忍 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 7