NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

受取 shòuqǔ

shòuqǔ verb to accept / to receive
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '受取')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 36 15
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 54 14
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 13
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 24 8
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 8 7
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 2 6
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 6
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 24 6
Diamond Sūtra 《金剛能斷般若波羅蜜經》 Scroll 1 6
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
受取蕴 受取蘊 受取蘊 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 5
边受取 邊受取 或有不從柱杖人邊受取於食 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 24 3
菩萨受取 菩薩受取 菩薩受取四種供養 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 3
受取房舍 受取房舍 受取房舍亦復如是 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 3
依法受取 依法受取 依法受取五百錢已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 3
贪着受取 貪著受取 諸凡夫人貪著受取而生諍訟 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 77 3
欲受取 欲受取 復欲受取種種諸寶無憂之器 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 2
受取一法 受取一法 若有受取一法師物 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 31 2
受取金银 受取金銀 慎勿為己受取金銀種種寶物 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 2
正遍知受取 正遍知受取 正遍知受取 Diamond Sūtra 《金剛能斷般若波羅蜜經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
受取飲食 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
受取 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
受取 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
受取邪見 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
便受取 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
受取 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
受取 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
受取公知 Scroll 1 in Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》 1
為己受取金銀種種寶物 Scroll 32 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
受取 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
受取 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
沙門受取金銀 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
正直受取 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
天帝釋受取寶瓶 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
受取寶冠明珠瓔珞嚴飾 Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
受取種種無憂 Scroll 12 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
受取尊師 Scroll 22 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
從小受取 Scroll 24 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 6
夜叉受取 Scroll 37 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
受取 Scroll 38 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
受取 Scroll 7 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
種種相生受取 Scroll 3 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 1
受取 Scroll 2 in Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 1
受取 Scroll 101 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 6
財物隨意受取 Scroll 393 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1