NTI Reader
NTI Reader

俗事 súshì

súshì noun everyday routine / ordinary affairs
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '俗事')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 47 6
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 4
Ratnakūṭasūtra (Baoji Sanmei Wenshushili Pusa Wen Fashen Jing) 《寶積三昧文殊師利菩薩問法身經》 Scroll 1 4
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 3
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Shuo Hai Long Wang Jing) 《佛說海龍王經》 Scroll 1 3
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 2
Hastavālaprakaraṇa (Zhang Zhong Lun) 《掌中論》 Scroll 1 2
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 3 2
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说俗事 說俗事 但說俗事衣食之供 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 12
断绝俗事 斷絕俗事 律中不如是斷絕俗事 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 6
俗事业 俗事業 以諸弟子捨俗生具及俗事業 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 22 6
俗事转 俗事轉 多順世間俗事轉故 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 73 5
论说俗事 論說俗事 論說俗事 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 5
方俗事 方俗事 以離方俗事 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 4
及俗事 及俗事 以諸弟子捨俗生具及俗事業 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 22 4
俗事少 俗事少 俗事少間 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 12 3
俗事源 俗事源 訓俗事源 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 99 3
不为俗事 不為俗事 化令入道不為俗事 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 6 3