NTI Reader
NTI Reader

疑虑 (疑慮) yílǜ

yílǜ noun hesitation / misgivings / doubt
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '疑慮')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生疑虑 生疑慮 慈者即生疑慮 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 50 50
不生疑虑 不生疑慮 於佛法中不生疑慮 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 4 12
疑虑心 疑慮心 汝等不應於如來所生疑慮心 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 20 10
无有疑虑 無有疑慮 無有疑慮 Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 Scroll 1 8
疑虑忧 疑慮憂 不愛疑慮憂想 Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 2 3
疑虑意 疑慮意 不生疑慮意 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 3 3
疑虑竞 疑慮競 代澆薄疑慮競生 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 9 2
疑虑解 疑慮解 謂於無疑慮法生疑慮解 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 2
弃捨疑虑 棄捨疑慮 棄捨疑慮心 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 6 2
不须疑虑 不須疑慮 大王今者不須疑慮 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 2