NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jū jī

 1. noun residence / dwelling
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 住处 (Guoyu '居' jū n 1; XH '居' 2)
 2. verb to be at a position
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 位于 (Guoyu '居' jū v 4; XH '居' 3)
 3. verb to live / to dwell / to reside
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 住 (Guoyu '居' jū v 1; Unihan '居'; XH '居' 1)
 4. verb to stay put
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 停留 (XH '居' 7; Unihan '居')
 5. verb to claim / to assert
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (XH '居' 4)
 6. verb to store up / to accumulate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '居' jū v 3; XH '居' 6)
 7. adverb unexpectedly
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 居然 (XH '居' adv)
 8. verb to sit down
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 坐下 (Guoyu '居' jū v 2)
 9. verb to possess
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 占有 (Guoyu '居' jū v 5)
 10. verb to hold in storage / to retain / to harbor
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 存有 (Guoyu '居' jū v 6)
 11. proper noun Ju
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '居' jū n 2)
 12. particle interrogative particle
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Used at the end of a sentence to form a question (Guoyu '居' jī)

Contained in

居民居住邻居居然定居居室居中居留居留证移居故居宋庆龄故居云居寺散居起居宜居居士居多隐居独居居鲁士退居白居易旅居张居正安居雨安居聚居寄居结夏安居居所民居居士林等居家居处五净居天净居天栖居客居寡居新野四居别传起居室康居国闲居寺地居天薛居正起居注卜居居萨罗十支居士八城人经净居天子会

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 89
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 82

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
乐居 樂居 昇進得樂居 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 32
居吒 居吒 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
众生居 眾生居 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 28
居止 居止 如汝師徒今所居止不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 18
居高 居高 樂居高巖 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 18
生居 生居 是二眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 15
安乐居 安樂居 昇進得安樂居 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 11
往居 往居 便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 10
居宫殿 居宮殿 四天大王所居宮殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
居妇人 居婦人 我寧可伺共居婦人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
安和 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
有人 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
鬼神雪山 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
善惡 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
氣力 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
宮殿 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
四天下 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
輔相 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
眾生 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 11
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 3
方便 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 7
世間 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
父母家室 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
是以五事 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
畜生 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2