jū jī

 1. noun residence / dwelling
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 住处 (Guoyu '居' jū n 1; XH '居' 2)
 2. verb to be at a position
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 位于 (Guoyu '居' jū v 4; XH '居' 3)
 3. verb to live / to dwell / to reside
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 住 (Guoyu '居' jū v 1; Unihan '居'; XH '居' 1)
 4. verb to stay put
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 停留 (XH '居' 7; Unihan '居')
 5. verb to claim / to assert
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (XH '居' 4)
 6. verb to store up / to accumulate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '居' jū v 3; XH '居' 6)
 7. adverb unexpectedly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 居然 (XH '居' adv)
 8. verb to sit down
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 坐下 (Guoyu '居' jū v 2)
 9. verb to possess
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 占有 (Guoyu '居' jū v 5)
 10. verb to hold in storage / to retain / to harbor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 存有 (Guoyu '居' jū v 6)
 11. proper noun Ju
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '居' jū n 2)
 12. particle interrogative particle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used at the end of a sentence to form a question (Guoyu '居' jī)

Contained in

Also contained in

居民邻居发现协议居住邻居居然定居居室居中居留居留证移居故居宋庆龄故居散居起居宜居居多隐居独居居鲁士白居易旅居张居正聚居寄居居所民居居家居处栖居客居寡居新野四居别传起居室康居国巢居薛居正起居注卜居

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 88
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 78
 • Scroll 27 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 57
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 49
 • Scroll 2 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 48
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 42
 • Scroll 22 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 41
 • Scroll 1 Ugradattaparipṛcchā (Fa Jing Jing) 《法鏡經》 — count: 41
 • Scroll 8 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 — count: 40
 • Scroll 1 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 39

Collocations

 • 乐居 (樂居) 昇進得樂居 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 4 — count: 38
 • 居吒 (居吒) 名曰居吒奢摩離 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 5 — count: 32
 • 众生居 (眾生居) 所謂九眾生居 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 28
 • 居止 (居止) 如汝師徒今所居止不 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 20
 • 居高 (居高) 樂居高巖 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 18 — count: 18
 • 生居 (生居) 是二眾生居 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 15
 • 安乐居 (安樂居) 昇進得安樂居 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 4 — count: 11
 • 往居 (往居) 便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 5 — count: 10
 • 居宫殿 (居宮殿) 四天大王所居宮殿 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 7
 • 居妇人 (居婦人) 我寧可伺共居婦人 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 34 — count: 6